Bättre dokumentering av vuxnas verkliga kunnande och kompetens efterlyses

 

En allt snabbare förändringstakt inom arbetsmarknaden och som en följd av det en allt större omsättning bland arbetskraften är två faktorer som har lett till ett ökat behov för dokumentering av människors reella kunnande och kompetens – även kallat validering. Den 16 juni samlas drygt 70 deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att behandla validering ur olika perspektiv.

Målsättningen med en förbättrad validering, är att hjälpa människor att komma vidare i utbildningssystemen och på arbetsmarknaden.

En bra bild av det valideringsarbete som görs redan idag kan fås via Roadmap 2018, ett verktyg utarbetat av ett av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande  NVL:s expertnätverk för validering. Denna ”vägkarta” innehåller en mängd indikatorer som sammantaget ger en bild av nivån på validering i ett land eller organisation.

-Det händer mycket inom valideringsfältet just nu. Om vi ska utveckla företagens konkurrenskraft och få ut fler människor i arbete måste vi utveckla våra system för att validera människors kompetenser och kunnande, säger Svante Sandell, konferensarrangör och ansvarig inom NVL för de nordiska valideringsnätverken.

-Nu presenterar vi Roadmap2018 och en skrift om validering i folkbildning. Båda har arbetats fram under en längre tid, och vi hoppas på en livlig och öppen diskussion. Det finns fortfarande många öppna frågor som behöver diskuteras, säger Svante.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärarande (NVL) är ett program under Nordiska Ministerrådet som stödjer utveckling av policy och praxis inom vuxnas lärande. Under NVL:s ledning har två expertgrupper med deltagare från samtliga nordiska länder samt Grönland, Färöarna och Åland arbetat med valideringsfrågor. Resultatet av detta arbete kommer att presenteras under konferensen. Du kan också följa konferensen på twitter, på #VIN2015

Läs mer