Bliver coronaen det digitale tigerspring?

Underviserne er kastet ud i den digitale undervisning, og det giver nogle andre og nye erfaringer. Men bliver det også gennembruddet for fjernundervisningen post corona? Både-og siger eksperterne.

 
Man kan ikke bare sætte strøm til den normale klasseundervisning, men der er alligevel nogle træk fra den almindelige en til en-undervisning, der kan bruges online, mener eksperter. Man kan ikke bare sætte strøm til den normale klasseundervisning, men der er alligevel nogle træk fra den almindelige en til en-undervisning, der kan bruges online, mener eksperter.

For blot en lille måned siden var digitale værktøjer som Microsoft Teams, Google Meets, Zoom, Hangout, Discord, Skype med flere for nogle voksenundervisere fremmedord. Måske havde de tænkt, at det der med digitalisering, e-learning og fjernundervisning skulle de da vist også have set på og prøvet af, når de engang fik tid…

… Det fik de så ikke. For ind fra højre kom coronakrisen tonsende. Uddannelsesinstitutioner i hele norden blev lukket ned, og alle blev sendt hjem og skulle på et splitsekund omstille sig til undervisning per skærm, mail eller mobil.

Her er erfaringer fra rapporten om digitalisering af VEU fra EVA

EVA’s undersøgelse peger på en række udfordringer ved at opskalere brugen og sikre kvaliteten af e-læring og blended learning:

 • Ledelsen må prioritere denne undervisningsform strategisk, ressourcemæssigt og ledelsesmæssigt. Der skal sikres en retning og en tydelig ledelsesmæssig forankring af digitaliseringsindsatsen.
 • Der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til at udvikle, tilpasse, evaluere og videndele om de digitale forløb.
 • Udbyderne skal forholde sig til, at det især på nogle uddannelsesområder kan knibe med kendskabet til e-læring og blended learning blandt potentielle brugere. Det skal sikres, at deltagerne har de nødvendige forudsætninger.
 • Mulighederne for at følge og understøtte deltagernes faglige niveau og progression i undervisningen forudsætter, at evalueringsformerne tilpasses og udvikles.
 • Der skal være tilstrækkelig vejledning samt teknisk og administrativ støtte til deltagerne.
 • Underviserne skal have den nødvendige tekniske og it-didaktiske støtte, og det skal anerkendes, at underviserrollen og opgaverne forandrer sig med e-læring og blended learning.
 • Det skal sikres, at underviserne har den nødvendige tid til at etablere og vedligeholde relationen til deltagerne og til at være tilgængelige, give god feedback samt til de andre nye opgaver.
 • Der skal være den nødvendige kompetenceudvikling af både undervisere og ledere.

Definition af e-læring og blended learning

E-læring opfattes i undersøgelsen som læring og undervisning, der udelukkende er tilrettelagt fleksibelt med teknologiske midler og uden fysisk tilstedeværelse. Blended learning dækker over kombinationer af e-læring og tilstedeværelsesundervisning.

Link til rapporten fra EVA 

Link til undersøgelsen fra EVA

- Det er i hvert fald blevet helt tydeligt for mig i den her tid, at der er stor forskel på, om man underviser digitalt, når man er blevet kastet ud i det, eller om det er en planlagt aktivitet, siger lektor på professionshøjskolen Absalon, idehistoriker Ove Christensen.

Han er en af de forskere, der lige nu sidder i realtime og følger med i, hvordan helt ny viden om og erfaringer med digital fjernundervisning nærmest vælter ind. Og hvor begreber som Fjernundervisningens gennembrud bliver flittigt brugt i medierne, og danske arbejdsgivere fra statens side bliver opfordret til at give den gas med efteruddannelse af deres medarbejdere, der nu er sendt hjem på grund af corona-situationen.

"Der er stor forskel på, om man underviser digitalt, når man er blevet kastet ud i det, eller om det er en planlagt aktivitet", Ove Christensen

Så spørgsmålet er, hvad de ”tvungne” omstændigheder betyder for fremtidens fjernundervisning: Om vi vil opleve et tigerspring ind i digitaliseringen, der vil holde sig også efter, at vi vender tilbage til hverdagen. Eller om vi får erfaringer, der ender med et lidt mere tøvende hop.

Onlineuniverset er uendeligt

Ove Christensen har selv erfaringer som forsker i digitalisering og didaktik, som underviser på almindelige hold og online, og lige nu samler han og to andre forskere erfaringer gennem #Skolechat på Twitter fra de lærere, der melder om oplevelser med den tvungne fjernundervisning. På den baggrund er konklusionen, at blandt andet didaktikken i fjernundervisningen bør gentænkes. Nu, men også fremover.

"Hele den sociale regulering af dagligdagen mangler, fordi man går ind i et online-univers, der er uendeligt og ustruktureret", Ove Christensen.

Han mener, at det i hvert fald lige nu er blevet tydeligt, om man som underviser har lavet en plan for, hvordan man skal overføre den klassiske klasseundervisning til online-undervisning, eller ej. For der er meget store forskelle.

Mens face to face-undervisningen offline bliver hjulpet af nogle faste rutiner og strukturer – man skal møde et bestemt sted, til bestemte tider, med bestemte aftaler, personer og grupper – så gælder det samme ikke ved online-undervisning.

- Hele den sociale regulering af dagligdagen mangler, fordi man går ind i et online-univers, der er uendeligt og ustruktureret. Det kræver meget mere af ens selvdisciplin og er en stor udfordring, siger han.

Du kan ikke korrigere on the fly

Samtidig er der i en klasse for eksempel småsnak og meget korrigerende snak, hvor man som underviser kan sige, at ”nej, det er ikke på den her måde, jeg forestiller mig det”, og så lynhurtigt gribe ind. Man kan hele tiden skifte niveau og sted, hvor man skal rette opmærksomheden hen.

- I et online-miljø skal man i højere grad kunne forudsige, hvad der skal ske og derfor tilrettelægge og planlægge gennem metakommunikation. Det betyder, at man bliver nødt til at sige, hvad deltagerne skal gøre, hvorfor, hvornår og hvordan og så styre og fjernstyre ud fra, hvad der ville kunne ske. For du kan ikke korrigere on the fly, siger Ove Christensen.

God klasseledelse digitalt – hvis situationen fortsætter efter påske

 • Hovedanbefalingen er at slappe af og lade være at ville for meget – tage det i små skridt. Man skal sørge for, at man som lærer kan følge med. Gøre det småt og gøre det i stille og roligt tempo.
 • Man skal ikke prøve at oversætte offline til online. Og man skal droppe ambitionerne om at tænke så meget på, hvad deltagerne lærer. Sørg i stedet for, at der er en oplevelse af et socialt fællesskab, for det er forudsætningen for, at man overhovedet kan få noget læring ud af det. Deltagerne skal føle sig trygge, og at der bliver taget hånd om dem. Lav et online-møde, hvor alle kan se og møde hinanden og sige hej og hvordan går det til hinanden. Det, som kaldes relationsarbejde.
 • Prøv at tænke i aktiviteter, som flytter aktiviteten væk fra skærmen. Det er jo et andet problem med online-læring – at man tror, man skal lave det hele foran skærmen.
 • Prøv at styr gruppearbejdet – find måder, hvor deltagerne skal arbejde sammen med andre i for eksempel samskrivningsværktøjer, chatfunktioner eller videomøder. Sørg i det hele taget for, at deltagerne har nogle at være ansvarlige over for og kreative sammen med.

En stor del underviser voksne, som ikke har de digitale værktøjer – har du et råd til dem?

 • Sørg for, at der er et fællesskab. Sæt for eksempel et videomøde op, hvor du sender et link. Det er vigtigt, at du bruger et værktøj, der ikke kræver, at de skal installere noget nyt. De skal trykke på et link, og så åbner der sig en skærm, hvor man kan være sammen med andre. Der kan man snakke om, hvordan det går, og forsøge at lave en mundtlig forventningsafstemning.
 • Husk at holde pauser. Det er enormt vigtigt, at man ikke tror, at fordi man hele tiden kan lave noget på en computer, så skal man også hele tiden lave noget. Det er supervigtigt, at der er plads til at koble af.

Dannelse er dannelse

Ove Christensen skelner ikke mellem digital dannelse eller almindelig dannelse. Dannelse handler om, hvordan man bliver et ansvarligt menneske i sit eget liv sammen med andre. Derfor skal man både digitalt og offline prøve at undervise på en måde, så deltagerne mærker, at de er medbestemmende i det, der foregår. De skal føle, at de deltager i et fællesskab, at de bidrager, og at de er anerkendt for dem, de er.

"Man instruerer i, hvad man skal gøre, fordi man ikke ved, hvordan man udnytter mulighederne for dialog, deltagelse og fællesskab online", Ove Christensen

- Men hvis man ikke er vant til at arbejde i onlinemiljøer, så glemmer man det, man gør i et klasseværelse – at man inviterer ind. I stedet bliver det let til, hvad der kan lade sig gøre at informere om, noget meget informationstungt og formidling og ”Gør det her”. På den måde reducerer man faktisk didaktikken til at blive instruktionalistisk – man instruerer i, hvad man skal gøre, fordi man ikke ved, hvordan man udnytter mulighederne for dialog, deltagelse og fællesskab online. Og det er det afgørende i dannelsen, siger han.

At mennesker mødes er kommet for at blive

Tør du så give et bud på, hvad vi vil se på det digitale undervisningsområde, når denne periode er over?

- Jeg tror, vi vil se noget forskelligt forskellige steder. Nogle vil holde en pause og sige, at lad os nu dyrke det talte ord, Grundtvig og det her fællesskab, hvor vi kan mærke hinanden. Andre vil få mere mod på digitale læremidler og være mere eksperimenterende, fordi de har set mulighederne. Det er meget svært at sige noget generelt, men jeg tror, at digitaliseringsbølgen vil fortsætte, siger Ove Christensen.

"Nogle vil holde en pause og sige, at lad os nu dyrke det talte ord, Grundtvig og det her fællesskab, hvor vi kan mærke hinanden", Ove Christensen

Det er chefkonsulent Michael Andersen fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, enig i.

- Vi vil se et opsving i brugen af e-læring og blended learning, og med de mange erfaringer, der bliver gjort lige nu, vil det også betyde noget for kvaliteten af det, tror jeg. Der vil være flere, der udveksler erfaringer. Men der vil også være nogle, der får øjnene op for, hvad analog undervisning kan. Så jeg tror ikke, at alle om et halvt år bare vil have e-learning, slet ikke. Det med at mennesker mødes er kommet for at blive.

Det er ikke noget, man lige gør

Michael Andersen står bag rapporten ”Erfaringer med digitalisering af voksen- og efteruddannelse” fra EVA, som er baseret på undersøgelser før coronakrisen. Den opfordrer til, at man i højere grad – hvor der er mulighed for det – benytter sig af fjernundervisning.

"Der vil også være nogle, der får øjnene op for, hvad analog undervisning kan", Michael Andersen

- Men min hovedpointe er, at fjernundervisning generelt ikke er noget, ”man lige gør”. Hvis digitaliseringen skal være af høj kvalitet, skal man tænke sig godt om. Det er en anden måde at lære på, og man skal have meget fokus på dialogen, og at det kun er de allermest motiverede, der kan sidde for sig selv og gennemføre en god læreproces. Det normale er, at man har dialog med nogen, så hvis det skal gøres på en god måde, skal man inkludere folk. I virkeligheden er det mange af de bedste ting fra tilstedeværelsesundervisningen, man skal prøve at transformere til et digitalt rum.

Men man skal vel netop ikke overføre sin almindelige klasseundervisning til det digitale rum?

- Nej, det fungerer ikke en til en, og du kan ikke bare sætte strøm til undervisningen, men må tænke på en ny måde. Men der er alligevel nogle af de samme pædagogiske grundprincipper, der gælder, siger han på linje med Ove Christensen.

Højere kvalitet fremover

Så kan de erfaringer, I har fået i undersøgelsen, stadig bruges på baggrund af det, vi nu ved?

- Ja, men måske vil man fremover bliver klarere på, hvad man lige så godt kan gøre digitalt – for eksempel afvikle et møde i Skype, hvor man ikke nødvendigvis skal være i samme rum hele tiden. Også i forhold til undervisningen. Men der vil også være situationer, hvor man siger, at nu er det altså vigtigt, at vi er sammen, for der sker noget andet i sådan et rum, siger han og tilføjer.

- Jeg har selv en forventning om, at der er rigtig mange, der vil bruge denne specielle situation med at blive kastet ud i at bruge de digitale værktøjer på en anden måde, end man har gjort tidligere. Det er jo krystalkuglen med alle dens forbehold, men jeg tror, at det på længere sigt vil ændre vores måde at undervise på, siger Michael Andersen fra EVA.