Bredare utbud av gymnasial utbildning

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

 
Foto: Tania Rodriguez Foto: Tania Rodriguez

I betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 2020:33 redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbild-ning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers ef-terfrågan och behov och arbetsmarknadens behov.
  • Tillgången till och bredden av yrkesutbildning i komvux behöver öka.
  • Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller plane-ring och dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas samt för gymnasieskolan hur många platser som ska finnas på dessa. Staten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan och för yrkesutbildning inom komvux.
  • Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av planering och samarbete mellan huvudmän. Genom fördjupat kommu-nalt samarbete ska vuxna ges ökade möjligheter att söka ett bredare ut-bud av yrkesutbildning inom ett större område än den egna kommunen.

Läs mera här