Dagens utbildningsbehov kräver flexibilitet

 

Målet är att hitta idéer för ett starkare samarbete mellan den fria bildningen (folkbildningen) i Finland och de nordiska samarbetspartnerna. Finland har redan länge varit med i EUs utbildningspolitiska diskussioner och nu är det på tiden att vända blicken mot det nordiska. Det nordiska samarbetet är inte något nytt för finländarna men grunderna för samarbetet måste stärkas.
–Vi välkomnar samarbetet och är beredda att fördomsfritt och öppet byta tankar med våra nordiska kolle-gor. Jag vet att folkbildningen har en lång historia i de nordiska länderna. Så har den också i Finland där bildningsarbetets historia började med att utbilda arbetarbefolkningen. Samhället har dock förändrats och också bildningsarbetet har fått nya utmaningar. I traditionerna finns det mycket att lära av och vara stolt över. Utmaningen är att använda vår starka, gemensamma identitet för att skapa något nytt. Kanske kunde vi lära oss någonting av våra nordiska kollegor på det här området?, säger Nuottanen.

Hur kan man garantera livslångt lärande?

Under de senaste åren har Jaana Nuottanen arbetat för att förstärka samarbetet mellan de olika aktörerna inom den fria bildningen och speciellt mellan intresseorganisationerna. Den viktigaste frågan inom utbildningspolitiken är, hur utbildningssystemet skall utvecklas flexiblare så att det bättre skulle motsvara dagens utbildningsbehov. En annan viktig fråga är hur samarbetet skall byggas så att det på bästa möjliga sätt skapar synergier och försäkrar en effektiv administration.
Det här är bara en av dagens utmaningar för den fria bildningen i Finland. Andra stora frågor är, hur vi kan utvidga studiemöjligheterna för att verkligen kunna garantera livslångt lärande? Hur kan vi utveckla igen-kännande och erkännande av kompetenserna? Hur ska vi undvika marginaliseringen och arbetslösheten bland unga? Det pågår också omfattande politiska diskussioner om kommunreformen i Finland just nu. Vad betyder dessa förändringar för den fria bildningen och hur borde vuxenutbildningstjänsterna arrangeras i framtiden? Det är medborgarinstituten som bildar ett landsomfattande nätverk och ger alla jämlika möjligheter för livslångt lärande. Inom många regioner är medborgarinstituten de enda institut som erbjuder vuxna möjligheter till studierna och till kulturverksamhet.
–Det finns en efterfråga på det nordiska samarbetet. Vi liknar varandra på många sätt och därför är det möjligt att hitta lösningar på utmaningarna genom att fördomsfritt bekanta sig med varandras sätt att ta itu med dem, konstaterar Nuottanen.


Medborgarinstitutens förbund är en centralorganisation för medborgarinstituten i Finland och blev vald till den nya värdorganisationen i Finland för Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL). Också den tidigare värdorganisationen för NVL, Samverkande bildningsorganisationerna (SBO), är en organisation för den fria bildningen. MiF är en av SBOs medlemsorganisationer. Den fria bildningen i Finland är fördelad i fem olika institutionsformer: 1) medborgar- och arbetarinstitut, som för det mesta organiserar korta kurser som närtjänst, 2) folkhögskolor, som är internat och ordnar heltidsstudier 3) studiecentraler, som ordnar studier i samarbete med frivillig- och kulturorganisationer 4) sommaruniversitet, som fokuserar på högskoleutbildades utbildningsbehov samt 5) idrottsutbildningscenter, som är internat och har som uppgift att ordna undervisning som främjar motion, välmående, och hälsa.

Publicerad 22.4.2013