Danmark - System och lagstiftning

 

System, lagstiftning och genomförande

 

Kort beskrivelse af systemet

Begrebet realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Begrebet omfatter både formel læring, ikke-formel læring og uformel læring.

I Danmark har der været arbejdet med anerkendelse af realkompetencer igennem ca. 15 år. Individuel kompetenceafklaring blev indført i 1995 på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). I 2000 blev grunduddannelse for voksne (GVU) oprettet, her blev det muligt at få tilrettelagt et særligt uddannelsesforløb på baggrund af en individuel kompetencevurdering.   Fra 2007 kom der realkompetencevurdering på videregående voksenuddannelser(VVU) og på diplomniveau, og fra 2008 inden for voksenuddannelsescentrene (VUC) på almen voksenuddannelse (avu) og gymnasialt niveau. 

Konkret betyder det, at man på voksen- og efteruddannelsesområdet  og på de korte og mellemlange videregående uddannelser kan bruge sine realkompetencer til at søge om adgang - et adgangsbevis - til uddannelserne. På voksen- og efteruddannelsesområdet kan man udover adgang også søge om afkortning af en uddannelse - et kompetencebevis- eller om et bevis for en hel uddannelse - et uddannelsesbevis.

Når man taler om anerkendelse af realkompetence taler man ofte om en proces, der rummer flere faser. I første omgang handler det om realkompetenceafklaring, hvor den enkelte via vejledningssamtaler får skabt klarhed over hvilke kompetencer hun/han besidder og hvordan de kan bruges. I forhold til afklaringsprocessen kan de enkelte skoler og også 3. sektor være behjælpelige, bl.a har daghøjskoler og højskoler meget erfaring med afklaringsarbejdet i forhold til anerkendelse af realkompetencer.
Næste fase handler om realkompetencedokumentation og her er det vigtigt at finde ud af hvilken form for dokumentation, der er relevant i forhold til hvad dokumentationen skal bruges til. Der kan sondres mellem et bredt perspektiv, hvor der benyttes brede dokumentationsmetoder, der har et afklarende sigte, som ofte optræder i starten af processen, og et snævert perspektiv, hvor der anvendes snævre dokumentationsmetoder, der sigter mod dokumentation og vurdering op imod uddannelsesbestemmelser og adgangskrav.  Ofte vil dokumentationsfasen foregå i et samspil mellem den enkelte og den uddannelsesinstitution, der foretager vurderingen.

Sidste fase er den endelige realkompetencevurdering, som foretages på uddannelsesinstitutionerne. Vurderingen skal altid sættes i forhold til de konkrete uddannelsesbestemmelser i form af kompetencebeskrivelser eller målformuleringer, hvilket betyder at kompetencerne skal ækvivalere til mål eller kompetencebeskrivelser i en konkret uddannelse. 

Undervisningsministeriet har udgivet en generel håndbog om realkompetencevurdering indenfor voksen- og efteruddannelse:
http://pub.uvm.dk/2008/rkvivoksen/

Undervisningsministeriet står bag redskabet Min Kompetencemappe, der kan bruges til at dokumentere realkompetence:
www.minkompetencemappe.dk/

Nationalt Videncenter for realkompetence har meget materiale om hvordan realkompetencevurderingen foregår på de forskellige uddannelsessteder:
www.viauc.dk/projekter/NVR/Sider/NVR.aspx

Dansk Folkeoplysnings Samråd har en side om realkompetence, hvor der er nyttig viden:
www.dfs.dk/realkompetence/realkompetence.aspx

Lovgivning

Der er lovgivning vedrørende anerkendelse af realkompetencer inden for forskellige uddannelsesområder. Det er:

Videreuddannelsessystemet for voksne: Hvor lov nr. 556 af 6. juni 20071 omfatter en række nye regler om udbygning af anerkendelse af realkompetence inden for avu og gymnasiale fag, AMU, GVU, VVU og diplomuddannelserne. Inden for AMU og GVU udbygges muligheden for anerkendelse af realkompetencer som findes allerede, og inden for avu, gymnasiale fag, VVU og Diplomuddannelserne er det med denne lovgivning en ny mulighed. 

Erhvervsuddannelserne: Skolerne, der udbyder grundforløb, skal gennemføre en kompetencevurdering af hver enkelt elev2. Formålet er at hver enkelt elev kan starte uddannelsen på det rette indgangsniveau. Vurderingen skal sikre at eleven påbegynder uddannelsen på rette niveau uden dobbeltuddannelse. Vurderingen skal desuden give eleven en forståelse af egne forudsætninger og behov. Vurderingen indgår i grundlaget for udarbejdelse af uddannelsesplanen.

De videregående uddannelser: Hvor man ifølge adgangsbekendtgørelsen §8 siden august 2007 kan få adgang til  korte og mellemlange videregående uddannelser fx professionsbacheloruddannelserne gennem en individuel kompetencevurdering.

Afhængig af hvilken lovgivning, der er gældende, er det muligt at få anerkendt sine realkompetencer gennem en vurdering i forhold til:

*At opfylde krav om formel uddannelse og få adgang til en uddannelse
*At få udarbejdet en plan for afkortning og/eller individuel tilrettelæggelse af en bestemt uddannelse
*At få udstedt et uddannelsesbevis for hele den pågældende uddannelse eller for afsluttede dele i overensstemmelse med reglerne for de enkelte uddannelser

Man kan således få udstedt et adgangsbevis, et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis afhængigt af de konkrete regler for den enkelte uddannelse. Der er forskellige muligheder inden for de forskellige uddannelsesområder.  Det fremgår af den konkrete lovgivning, som altid kan findes på retsinformation www.retsinformation.dk

Hvem er ansvarlig/Gennemfører validering

I forhold til de tre faser i processen, afklaring, dokumentation og vurdering, så foregår afklarings- og dokumentationsdelene ofte med hjælp fra en vejleder. Det kan være på et specifikt afklaringsforløb eller hos en studievejleder eller lærer fra den pågældende uddannelsesinstitution. Man kan tale om, at balancen mellem den enkelte og uddannelsesinstitutionen i denne del af processen er præget af åben dialog og ligeværdighed, og vejlederens rolle er bl. a. at identificere relevante kompetencer i forhold det uddannelsesforløb, som den enkelte ønsker at starte på. I forhold til vurderingen, så er det udelukkende uddannelsesstederne der er ansvarlig for det. Metoderne for vurderingen fastlægges af uddannelsesstedet og kan fx være interview/ samtale, skriftlige og mundtlige fremstillinger, tests, praktiske opgaver,  cases  og/eller observation af praktiske øvelser.
Det er muligt at klage over en realkompetencevurdering. Dette skal ske til Kvalifikationsnævnet, som hører under Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelse.
www.iu.dk/anerkendelse/kvalifikationsnaevnet/realkompetence

1  www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/L94/som_vedtaget.htm#dok
2  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129826