Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

 

• I Sverige har jämställdheten mellan könen kommit längre än i de flesta länder. Men ännu har inte kvinnor och män samma inflytande eller ekonomiska självständighet.
• Att alla är delaktiga i den demokratiska processen är viktigt för beslutsfattandet. Den svenska demokratin är djupt rotad, men kan inte tas för given.
• Även integrationen är ett nyckelområde. Invandringen har tjänat Sverige väl och kan ge ett viktigt bidrag till välfärden framöver. Men det kräver att Sverige förblir ett tolerant land där integrationen av utrikes födda fungerar bättre än idag.
Utredningen har författats av Patrick Joyce, ämnessakkunnig på Framtidskommissionen.

Läs mer på Regeringen.se.