Demokrati, ett livslångt projekt

 
Demos-gruppen under ett möte i Helsingfors i augusti 20005. Från vänster Raymond Svensson, Jorma Turunen, John Steen Johansen, Björn Wallén, Antra Carlsen, Beatrice Östman

Demokrati, ett livslångt projekt

Björn Wallén har arbetat 20 år som lärare eller pedagogisk folkbildare, som han gärna kallar sig själv. Han började med att undervisa i analyslära, medborgarkunskap och samhällslära för blivande bilmekaniker och frisörer på en yrkesskola. Hur fungerar samhället, eller det som man idag kanske skulle kalla ”civic education”, handlade det om. Eleven fick formell kunskap om kommunalval, riksdagsval, presidentens makt etc. Men kunskapen ”gick inte hem”. Lärandet var för långt borta från den egna verkligheten, det behövdes ett induktivare arbetssätt. Lärandet är kontextuellt, isynnerhet om man vill att deltagarna skall bli aktiva medborgare.

Väcka till samtal

Med en grupp blivande bilmekaniker skulle Björn behandla flyktingpolitik. Reaktionen var protest, rasistiska uttalanden, storm, kaos. Vad göra som lärare? På något sätt måste kaoset kontextualiseras. Björn skrev upp alla negervitsar de blivande bilmekanikerna kunde och så tittade alla tillsammans på dem och samtalade om dem och så småningom var alla inbegripna i en värdediskussion och Björn kunde inbjuda en flykting att tala om sin verklighet.

Dilemman

Demokrati lär man sig i vardagen, den är inte enbart ett sätt att rösta, utan en del av en vardag, där individen har en reell möjlighet att påverka sitt eget liv. Den formas när vi samtalar om våra värde dilemman, för att förstå dem och hitta sätt att handla så att de inte längre stör oss. De nordiska samhällena är enligt internationella mätare i gott skick demokratiskt sett, än så länge. I den globala och allt mer individcentrerade världen finns det dock inte demokratiska skyddszoner. Det demokratiska levnadssättet bör läras in.
Modellerna och sätten att lära sig demokratiskt och aktivt medborgarskap är främst nonformella. Kunskap är grunden, men handling och deltagande utvecklar den till personligt aktivt medborgarskap. Vi behöver övning för att kunskapen skall bli levande vardag.


Samtalsarenor

Demokrati lär vi oss bäst via samtal. Var finns samtalsarenorna idag? I norden har vi kunnat och kan än idag utöva aktivt medborgarskap i föreningar och i olika former av frivilligt engagemang inom folkrörelser. Vi behöver dock fler former för utövning av demokrati och påverkan. Former och fora där vi använder informationssamhällets nya möjligheter och gamla välbeprövade metoder.
En gemensam demokratiskt utmaning i Norden och EU är medborgarnas brist på förtroende för beslutsfattandet, man vill inte engagera sig politiskt. Utveckling till ett fullt medborgarskap är en fråga om maktfördelning och hör ihop med beslutsfattandet.

Ja till aktivt medborgarskap

Svenska Studiecentralen (SSC), där Björn är rektor idag, säger JA till aktivt medborgarskap på följande sätt. På gräsrotsnivå, på olika håll i svenskfinland ordnar man kafésamtal om aktuella politiska frågor och kallar dem Politikcafé. Tillsammans med folkhögskolorna utvecklar man metodkunnande för att öka på deltagande. Denna MetodCenter idé har som mål att arrangera pedagogisk fortbildning och bygga upp nätverk med lärare i Europa. Lärare har en nyckelposition i fostran till aktivt medborgarskap. På det strukturella eller politiska planet är SSC involverad i SAG – en samarbetsgrupp för att höra medborgarorganisationer i förvaltningen - en av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp, vars uppgift är att utreda hur hörandet av olika medborgarorganisationer i förvaltningen kan utvecklas med en samarbetsgruppsmodell.

En bok om demokrati

På samma nivå arbetar också den nordiska tänketanken DEMOS (DemokratiSamtal), där man skall samla in nordiska erfarenheter om demokrati i samband med livslångt lärande och skriva en bok om detta för Nordiska ministerrådet.
En människa och en liten organisation kan alltså väcka samtal på många plan och rikta dem så att de väcker till demokrati.

text: Carola Lindholm

Länkar

Förklaring av begreppen aktivt och demokratiskt medborgarskap:
NVL:s temasida

Björn Wallén har samlat erfarenheter och teoretiska synvinklar på medborgarskap i ”Nordiska initiativ för aktivt medborgarskap utgående från principen om livslångt lärande”:
www.om.fi/tulostus/30577.htm