Den fria bildningen ger aktivare och lyckligare medborgare

 

Män som studerar inom den fria bildningen i Finland anser att den främsta nyttan med studierna är de praktiska färdigheter de tillägnar sig, men de tycker också att studierna ger dem större möjligheter att hålla sig à jour med utvecklingen i samhället samt att resa och lära känna främmande kulturer. För kvinnor är inte själva lärostoffet huvudsaken utan effekter såsom en ökad självkänsla, bättre fysisk hälsa och bättre livskvalitet. Möjligheterna att få vara med i nätverk och att orka i vardagen anses också vara viktiga.
Detta framkommer ur en undersökning om vilka effekter studier inom den fria bildningen har i deltagarnas liv. Undersökningen är gjord av pedagogiedoktor Jyri Manninen och fil.lic. Saara Luukannel vid Helsingfors Universitets utbildnings- och utvecklingscenter Palmenia.

Fri bildning påverkar både individ och samhälle

De nya forskningsrönen bekräftar tidigare resultat gällande vuxenutbildningens effekter och stöder tidigare observationer på fältet.
De positiva effekterna kan ses både på en individuell och på en samhällelig nivå.
Till effekterna på individuell nivå hör bland annat fysisk och psykisk hälsa samt en stärkt
självkänsla. Utvecklingen av socialt kapital och social samhörighet kan också räknas hit och då kan det t.ex. handla om att aktivt delta i samhället och att bilda nätverk.
Resultaten visar också att de som studerar inom den fria bildningen får en ökad vilja att studera vidare, en starkare självkänsla och ett bättre självförtroende som gör att de vågar delta i vuxenutbildning.

Förbättrad livskvalitet

På en mera allmän samhällsnivå handlar effekterna om ett rikare livsinnehåll och om förbättrad livskvalitet. Studierna konstaterades ha en positiv inverkan både på psykisk och fysisk hälsa och på det sättet ge återverkningar på både familj och arbetsgemenskap. Detta i sin tur kan på en samhällelig nivå t.ex. ge minskade social- och hälsovårdskostnader.
Enligt Manninen har det betydelse också för ett aktivt medborgarskap som stöder utvecklingen av medborgarsamhället. Bättre språkkunskaper och möjligheter att lära känna främmande kulturer gör det lättare att anpassa sig till de ökande kraven på internationalisering och mångkulturellt kunnande som globaliseringen för med sig.
Resultaten baserar sig på intervjuer och en enkätundersökning, med 1 744 deltagare som alla studerade inom den fria bildningen.
Den fria bildningen i Finland har årligen ca en miljon studerande. Till den fria bildningen hör medborgarinstitut, folkhögskolor, bildningsförbundens studiecenter, sommaruniversitet och idrottsinstitut.

Ett sammandrag av rapporten kan läsas på www.vsop-ohjelma.fi (på finska)