Den norske Regjerings Perspektivmelding for de neste fire årene

Statens skatteinntekter vokser saktere enn velferdsstatens utgifter til pensjon, helse- og omsorgstjenester. Aldersbæreevnen er i dag på fire yrkesaktive personer per pensjonist.

 
Forsiden av Perspektivmeldingen. Kompetanseutvikling og grønt skifte foreskrives. Illustrasjon: Regjeringen.no Forsiden av Perspektivmeldingen. Kompetanseutvikling og grønt skifte foreskrives. Illustrasjon: Regjeringen.no

Statens skatteinntekter vokser saktere enn velferdsstatens utgifter til pensjon, helse- og omsorgstjenester. Aldersbæreevnen er i dag på fire yrkesaktive personer per pensjonist. I 2060 vil den halveres. Blant botemidlene som foreskrives er å få flere i arbeid og flere til å stå lenger i arbeid. Nøkkelen er kompetanseutvikling generelt og livslang læring for voksne.

Dette er et av de viktigste budskapene i Perspektivmeldingen 2021. Perspektivmeldingen legges fram for Stortinget hvert fjerde år og handle rom utfordringer i norsk økonomi de påfølgende 40 årene. Aldersbæreevnen er et mål for antall sysselsatte sett i forhold til antall personer uten skattbar inntekt. Ifølge Perspektivmeldingen går Norge inn i en ny fase i finanspolitikken. Det forventes svakere vekst i oljefondet og dermed lavere offentlige budsjetter.

Kompetanseutvikling på alle nivåer

Meldingen påker på kompetanseutvikling som virkemiddel til å få flere inn i arbeidslivet, og flere til å jobbe i flere år. Flere må fullføre videregående opplæring, det må være gode mulighet for påfyll av kompetanse gjennom hele yrkeslivet for alle og gode og tilgjengelige tilbud om språkopplæring og arbeidsrettede tiltak for voksne innvandrere. Kompetansereformen «Lære hele livet» er fortsatt meget aktuell, i tillegg til Regjeringens forslag til ny integreringsstrategi som omfatter bedre tilrettelegging for formell kvalifsering, bedre tilbud om grunnopplæring for ungdom med kort botid i landet og forsterkede arbeidsrettede titak for hjemmeværende kvinner. I tillegg stiller den nye integreringsloven, som trådte i kraft 1. januar 2021, tydeligere krav både til kommuner og til den enkelte nyankomne flyktning når det gjelder norskopplæring, utdanning og kvalifisering.

Det grønne skiftet

Blant de andre virkemidlene som nevnes i meldingen er det grønne skiftet. Fornybar energi må overta for fossil energi. Norge har satt seg mer ambisiøse klimamål. I forbindelse med Parisavtalen er det meldt inn et forsterket klimamål som omfatter reduksjon av klilmagasser med minst 50 %. Fremskrivingene i Perspektivmeldingen 2021 tar utgangspunkt olje- og gasspriser som antas virkemidlene som er innført siden 1990, er det anslått at utslippene av klimagasser ville vært om lag 45 prosent høyere i 2020 enn anslått.

Solid utgangspunkt for å takle utfordringene

Norges utgangspunkt for å takle omstillingene er ifølge Perspektivmeldingen 2021 godt, med en handlingsregel som skaper rammer for langsiktig og god forvaltning av landets felles formue, solide velferdsordninger, høy sysselsetting og lav ledighet sett i en internasjonal sammenheng og et velfungerende arbeidsliv der partene og staten samarbeider godt. Fremdeles preges samfunnet av et høyt tillitsnivå og en jevn inntektsfordeling.

Les mer om Perspektivmeldingen her.