Den nya yrkeshögskolelagen trädde i kraft i början av år 2010

 

Undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen är fortfarande avgiftsfri, men yrkeshögskolorna kan ta avgifter av studerande från länder utanför EU-/EES-området som avlägger högre yrkeshögskoleexamen. Avgiftsförsöksperioden pågår fram till slutet av år 2014.
En studerande har rätt att ta emot endast en studieplats som hör till den landsomfattande gemensamma ansökan till universitet och yrkeshögskolor. Enligt den nya lagen kan en yrkeshögskola ordna förberedande utbildning för yrkeshögskolestudier för invandrare. Utbildningen skall vara avgiftsfri.
Yrkeshögskoleexamina är enligt den nya lagen högskoleexamina. Yrkeshögskoleexamen ger alltså behörighet för uppgiften vars behörighetsvillkor är högskoleexamen.

www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20090564