Dialogmøde om voksenvejledning 2012

 
Dialogmøde om voksenvejledning 2012 Johannes Jansson /norden.org

Voksenvejledning er et aktuelt tema både i Norden, Europa og Danmark. Den danske regering har sat udvikling af beskæftigede og ikke mindst lediges kompetencer højt på den beskæftigelsespolitiske dagsorden i strategien for at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud i fremtidens velfærdssamfund. Et særligt fokus har der været på temaer ift. efter og videreuddannelse udtrykt i udsagn som ”Et trin op” og ”Fra ufaglært til faglært”.  

Vejledning vil i denne kontekst få en helt central rolle, da målgruppen fordrer initiativer, der dels afklarer og motiverer den enkelte i forhold til uddannelse/arbejde, dels fastholder målgruppen i uddannelse/arbejde og dels hjælper den enkelte i forhold til relevant efter- og videreuddannelse. Trods meget udvikling og fremgang  er der stadig dilemmaer og udfordringer i arbejdet med vejledning, og det er vigtigt, at faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder sammen.

NVL har til opgave at formidle aktuel viden og forskning og fremme en fortløbende dialog om temaet, der kan medvirke til udvikling af praksisfeltet. Det er væsentligt, at formidling har afsæt i realistiske, politisk relevante og aktuelle perspektiver og muligheder. For at inspirere og kvalificere det videre arbejde med temaet voksenvejledning initierede NVL i samarbejde med Nationalt Videncenter for uddannelses og Erhvervsvejledning, VUE, et dialogmøde med relevante faglige organisationer, bl.a. Uddannelsesforbundet, Fagligt Fællesforbund-3F, Dansk Industri – DI, LO-Hovedorganisation for fagforeninger, FTF-Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte og Daghøjskoleforeningen .
Formålet var at diskutere og perspektivere: Hvad er den gode, ”ideelle” vejledning i arbejdet med kompetenceudvikling af voksne deltagere med særligt fokus på den kortuddannede og ufaglærte målgruppe. På mødet præsenteres nye nordiske, og danske initiativer og ny viden relateres og perspektiveres ift. dansk voksenvejledning.

Dialogmødet vil blive fulgt op af et nationalt arbejdsseminar for en bredere målgruppe af praktikere og forskere i efteråret 2012.

 
Karriereveiledning for voksne - den norske modellen
Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder
 
Dialogmøde om voksenvejledning for kortuddannede
Bjarne Wahlgren, DPU – Aarhus Universitet
 
Voice of Users/Brugernes stemme
Carla Tønder Jessing