Digitalisering i turisme medfør spennende muligheter

Det Islandske Turistrådet initierte et nordisk samarbeidsprosjekt om digitalisering innenfor turisme i 2019. Digitalisering skaper et mangfold av muligheter på lokalt, nasjonalt og nordisk nivå.

 
Det nordiske prosjektet er i samsvar med både utviklingen på nordisk nivå og det nasjonale. Det nordiske prosjektet er i samsvar med både utviklingen på nordisk nivå og det nasjonale.

Det er Inga Rós Antoníusdóttir, som leder prosjektet på vegne av Det Islandske Turistrådet. Dialog treffer Inga Rós online som er i samsvar med prosjektets karakter, siden Inga Rós bor og arbeider i København. Hun ble ansatt ved Turistrådet for å ivareta digitalisering generelt og være prosjektleder for dette nordiske prosjektet.

Kartlegger situasjonen for digitalisering i turismen

- Vi startet gjennomføringen av prosjektet med å kartlegge og evaluere status i bransjen. Hvordan er situasjonen på Island i forhold til landene rundt oss? Hvilke utfordringer står landene foran? Er noen av dem felles? Vi vil gjerne unngå at vi finner opp hjulet i hvert land, sier Inga Rós. Vi kan bli rikere av å dele hverandres erfaringer.

Tre land med i starten, nå har Færøyene sluttet seg til

- Opprinnelig var tre land aktive i prosjektet, Grønland og Finland sammen med Island. Men høsten 2019 fikk vi forsterkning når representanter fra Færøyene sluttet seg til gruppen. Representanter fra de andre land kommer fra respektive markedsføringskontorer, Visit Greenland, Visit Finland (under Business Finland) og Visit the Faroe Islands , sier Inga Rós.

Strategisk planlegging og kartlegging

- Vi startet siste år med å legge planer for prosjektet, legge strategi og finne ut av hva vi ville se som sluttprodukt. De krevde at vi kartlagte behovene og fant ut av at fellesnevneren for alle landene var et stort behov for tilgang til ett sted med informasjon, utdanning og materiale for små og mellomstore bedrifter. Strukturen i turistnæringen er lik i alle landene, det vil si at den aller største delen av virksomhetene er små eller mellomstore, fortsetter Inga Rós.

Inga Rós Antoníusdóttir

Inga Rós Antoníusdóttir

De store virksomhetene klarer seg selv

- Utfordringen gjelder i langt mindre grad større bedrifter. De har selv ressurser og kan kjøpe service, utvikling og innføring av programmer og systemer. De små vil gjerne følge med i den tekniske utviklingen, de er bevisste om de ikke har utnyttet alle muligheter. Virksomhetslederne sier at de hverken har ressursene eller den kunnskapen, lingo som hører til for å følge utviklingen. Til og med hvis virksomheter som arbeider med digitalisering henvender seg til disse reiselivsvirksomhetene så vet de knapt hva det dreier seg om, sier Inga Rós.

Et sted med felles plattform og mulighet for analyse

Etter kartleggingen, hvor de var i kontakt med et stort antall virksomheter, kom de fram til at sluttproduktet skulle utvikles som en hjemmeside. Den skal inneholde en felles plattform hvor best praksis og erfaringer kan formidles, men også gi tilgang til verktøy som hjelper virksomhetslederne med å analysere hvilke behov de har og hvilke muligheter som finnes for å imøtekomme behovene. Det kan være tilgang programmer, utdanning i form av kurser/webinars, mulighet for å kommunisere (les chat) med andre virksomheter i liknende situasjon enten det er i eget land eller andre nordiske lande.

Fakta

I 2019 hadde Island formannskapet i Nordisk Ministerråd. Formannskapet satte fokus, på tre temaer: De unge, havet og bærekraftig turisme med FNs bærekraftsmål som ledestjerne i det hele. Norden er som andre deler av verden i rask forandring. Derfor er det nødvendig å peile mot en mer bærekraftig fremtid med økt digitalisering innenfor turisme. Det Islandske Turistrådet tok dette året initiativ til et prosjekt innenfor turisme som ble godkjent og fikk bevilgning fra Nordisk Ministerråd. Prosjektet er ikke en del av næringsministrenes Plan for tursimesamarbeidet 2019-2030, men det tjener samme formål om digitalisering og evne til rask omstilling for bedrifter, blant annet med tanke på grønt skifte og på evnen til å kunne møte internasjonal konkurranse.

Nordisk tillit solid grunnlag

- Vi mener at det faktum at vi er såpass få, men har tillit til hverandre, danner godt og solid grunnlag for et ‟chat board” av denne typen. Vi nordboer stoler på hverandre, deler kultur og kan forstå språket. Vi håper at hvis vi klarer å legge godt til rette så vil virksomhetslederne være aktive i å søke råd og dele av sine erfaringer, sier Inga Rós. Vi har, i alle fire landene, en eller annen mulighet for denne form for diskusjon og formidling.

Prosjekt i samsvar med nordisk og nasjonale planer

Det nordiske prosjektet er i samsvar med både utviklingen på nordisk nivå og det nasjonale. De nordiske næringsministrene godkjente på Island, i formannskapsåret 2019, en plan for nordisk turismesamarbeid, hvor digitalisering nettopp spiller en viktig rolle. Dette prosjektet er ikke direkte en del av planen, men har samme mål og det legges vekt på de samme faktorene, både hva angår selve digitaliseringen og digitalisering som del av tiltak for å understøtte grønn turisme. Den islandske regjeringen godkjente også i 2019 en ny strategi for turismen på Island hvor digitalisering og bærekraft er viktige faktorer.

Omorganisering og digitalisering

Den islandske regjeringen har, som sagt, en nasjonal strategi for turistnæringen. I kjølevannet på den følger arbeidet med digitalisering og omorganisering. Informasjonskontorer og markedsføringssentre over hele landet skal forenes og bli til destinasjonssentre. Inga Rós nevner som eksempel Turistrådets finansiering av de ni informasjonskontorene som inngår i digitaliseringsprosjekt. Det handler ikke om kutt i budsjett, men at kontorene prioriterer digitalisering i deres arbeid.

Digitalisering medfører bredere tilgang

- Den moderne teknologi har åpnet helt ny verden når det gjelder formidling av informasjon. Turister i dag stopper ikke nødvendigvis sin reise for å finne informasjon om en bestemt region i et informasjonssenter mellom kl. 9 og 16. De søker informasjon online når det passer dem, når de har en sjanse til og er koblet til nettet på overnattingsstedet om kvelden eller i frokosten, når de planlegger dagens aktiviteter. Derfor stilte vi krav til informasjonssentrene om at de brukte den finansielle støtten som Turistrådet bevilger til digitaliseringsprosjekt, bekrefter Inga Rós.

Digitaliseringen stiller krav om utdanning

- Forutsetning for at sentrene kan sette i gang digitalt initiativ er at de har en viss kunnskap om informasjonsteknologi, programmer, kanaler, sosiale medier etc. som kan åpne mange muligheter for virksomheter i turistbransjen. Det gjelder både for formidling av informasjon om attraksjoner, underholdning, vær, føre og sikkerhet, og også muligheter for markedsføring av overnatting, booking og gjesteevaluering.

Utdanning om hva og hvor?

- Våren 2019 arrangerte vi en konferanse/et seminar på Island hvor vi inviterte 100 representanter fra alle mulige institusjoner og virksomheter, både innenfor turisme og teknologi og interessenter, for å finne ut av situasjonen, hvilke utfordringer, problemer og oppgaver turismen står over for. Resultatet ble at vi satte i gang to prosjekter. Det ene handler om at føre sammen særlig utvalgte virksomheter i turist bransjen og virksomheter innenfor utvikling av teknologiske løsninger. Det andre dreier seg om utdanning for å møte reiselivsvirksomhetenes behov for utdanning.

Kurs med hjemmearbeid

- Derfor planlegger vi på Island å reise rundt hele landet, unntatt hovedstadsområdet, med tilbud om to dagers kurs. Vi definerte 13 steder rundt om i landet og i tillegg innhold av kurser i samsvar med de behov som var kommet fram. Det viste seg at virksomhetene ikke bare har behov for utdanning tilknyttet digitalisering, men også generelt om markedsføring. Opplegget er to heldags kurs med to til tre ukers mellomrom hvor deltakerne løser oppgaver de selv har bestemt at de vil ha nytte av å løse. Deltakerne skal etter den første dagen sende meg skriftlig informasjon om hvilken oppgave de har valgt og de forplikter seg til å formidle resultatet på kursets andre dag, sier en entusiastisk leder Inga Rósa.

Vinn – vinn situasjon for alle

- Vi er underveis med utdanningen. Hjemmeoppgavene har vært veldig varierte, utvikling av booking muligheter, analyse av målgrupper, plan for bruk av sosiale medier for markedsføring, strategi for blogg og så videre. Mitt håp nå er at deltakerne får like mye ut av kursene som vi, fordi det å komme ut og i kontakt med virksomhetslederne i de ulike landsdelene har gitt oss en mengde uvurderlig informasjon om virksomhetenes situasjon og behov, og sist men ikke minst viktig om situasjonen i de ulike landsdelene som gir peiling om hvilke skal bli de neste i utviklingen, sier Inga Rós.