EU:n kymmenen tointa osaamisen parantamiseksi Euroopassa

Viime viikolla EU-komissio hyväksyi uuden, kattavan osaamisohjelman.

 

EU toivoo, että ohjelma auttaa laajan osaamisen kehittämisessä ja Euroopan inhimillisen pääoman hyödyntämisessä. Tarkoituksena on lisätä työllistettävyyttä, kilpailukykyä ja kasvua koko Euroopassa. Uudessa osaamisohjelmassa jäsenmaita kehotetaan panostamaan osaamiseen, joka on sekä korkealaatuista että työmarkkinoiden kannalta tarkoituksenmukaista. Tutkimusten mukaan 70 miljoonalla eurooppalaisella ei ole riittäviä luku- ja kirjoitustaitoja, ja tätäkin useammalla on heikot lasku- ja digitaalitaidot. Nämä ihmiset ovat alttiina työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskille. Toisaalta suuri joukko ihmisiä EU:ssa työskentelee työpaikoissa, jotka eivät vastaa heidän kykyjään ja toiveitaan. Tämä koskee erityisesti korkeasti koulutettuja nuoria. Samaan aikaan eurooppalaisista työnantajista 40 prosentilla on vaikeuksia löytää kasvun ja innovoinnin edellyttämiä sopivia työntekijöitä. Lisäksi vain harvoilla on yrittäjähenkisyyttä ja osaamista, jota tarvitaan oman yrityksen perustamiseen ja mukautumiseen työmarkkinoiden kehittyviin vaatimuksiin.

 

Käytännössä komissio ehdottaa, että seuraavien kahden vuoden aikana edistetään kymmentä eri tointa:

  • Taitotakuu, jolla autetaan matalan taitotason aikuisia hankkimaan vähimmäistason luku- ja laskutaito sekä digitaalitaidot sekä etenemään kohti toisen asteen tutkintoa.
  • Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tarkistaminen, jotta voidaan paremmin ymmärtää tutkintoja ja hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia taitoja Euroopan työmarkkinoilla.
  • Digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio, jossa tuodaan yhteen jäsenvaltiot ja koulutuksen, työelämän ja teollisuuden sidosryhmät ja kehitetään laaja digitaalinen lahjakkuusreservi. Lisäksi varmistetaan, että yksittäisillä henkilöillä ja työvoimalla Euroopassa on riittävät digitaalitaidot.
  • Suunnitelma taitoja koskevalle alakohtaiselle yhteistyölle, jotta voidaan parantaa taitoja koskevaa tietoa ja tarttua taitovajeeseen erityisillä talouden aloilla.

Myöhemmin tänä vuonna ja vuonna 2017 käynnistetään seuraavat toimet:

  • Väline kolmansien maiden kansalaisten osaamisprofiilin kartoittamiseksi, jotta voidaan aikaisessa vaiheessa kartoittaa turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahantulijoiden taidot.
  • Europass-järjestelmän tarkistaminen, jotta tarjotaan ihmisille parempia ja helppokäyttöisempiä välineitä heidän taitojensa esittelemiseksi ja saadaan hyödyllistä reaaliaikaista tietoa taidoista ja suuntauksista ja siten helpotetaan ura- ja opintovalintoja.
  • Ammatillisen koulutuksen saaminen ensimmäiseksi valinnaksi parantamalla ammatillisessa koulutuksessa olevien mahdollisuuksia työhön perustuvaan oppimiseen sekä lisäämällä näkyvyyttä ammatillisen koulutuksen hyvistä tuloksista työmarkkinoilla.
  • Elinikäisen oppimisen avaintaidoista annetun suosituksen arviointi, jotta aiempaa useammat ihmiset voisivat hankkia ne perustaidot, joita 2000-luvulla tarvitaan työssä ja elämässä. Tässä keskitytään erityisesti yrittäjähenkisyyden ja innovointiin suuntautuneen ajattelutavan edistämiseen.
  • Aloite tutkinnon suorittaneiden jatkosijoittumisen kartoittamisesta, jotta voidaan parantaa tietoa siitä, miten opintonsa suorittaneet etenevät työmarkkinoilla.
  • Ehdotus, jolla analysoidaan edelleen ja vaihdetaan parhaita käytäntöjä tehokkaista tavoista käsitellä aivovientiä.

Lisää aiheesta

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote