EU:s tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa

Förra veckan antog EU-kommissionen en ny omfattande kompetensagenda.

 

EU hoppas att agendan skall hjälpa till att utveckla en bred kompetens och ta tillvara på Europas mänskliga kapital. Tanken är att detta gynnar anställbarhet, konkurrenskraft och tillväxt i hela EU. Medlemsländerna uppmanas i den nya kompetensagendan att satsa på kompetens som både håller en hög kvalitet och är relevant för arbetsmarknadens behov. Studier visar att 70 miljoner européer saknar tillräcklig läs- och skrivförmåga. Ännu fler har bristande it- och räknefärdigheter. Risken att hamna i arbetslöshet och utanförskap är stor. Å andra sidan har många personer i EU arbeten som inte matchar deras kompetens och intressen. Detta gäller särskilt unga akademiker. Samtidigt har 40 % av arbetsgivarna i Europa svårt att hitta personer med den kompetens som behövs för att företagen ska växa och bidra till innovation. Slutligen har alltför få människor det entreprenörstänkande och de färdigheter som behövs för att starta eget och kontinuerligt anpassa sig till arbetsmarknadens föränderliga krav.

Konkret föreslår kommissionen tio åtgärder som ska vidtas under de kommande två åren:

  • En kompetensgaranti för att hjälpa lågutbildade vuxna så att de får grundläggande läs- och skrivkunnighet, räknefärdigheter och digital kompetens och kan gå vidare till gymnasiet.
  • En genomgång av den europeiska referensramen för kvalifikationer för en ökad förståelse av kvalifikationer och för en bättre användning av all kompetens som finns på den europeiska arbetsmarknaden.
  • Koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen som ska förena medlemsländerna och aktörer inom utbildning, sysselsättning och industri i syfte att få fram en stor reserv med digital kompetens och se till att såväl enskilda personer som arbetskraften i Europa har de digitala färdigheter som krävs.
  • En plan för branschsamverkan kring kompetens för att utveckla kompetensinventeringen och ta itu med de kompetensbrister som råder inom vissa branscher.

Ytterligare åtgärder kommer att lanseras senare i år och under 2017:

  • Ett verktyg för kartläggning av kompetensen hos personer utanför EU för att stödja en tidig kartläggning av kompetens och kvalifikationer bland asylsökande, flyktingar och andra migranter.
  • En översyn av bestämmelserna om Europass för att erbjuda människor bättre och smidigare verktyg där de kan presentera sin kompetens och få värdefull information i realtid om kompetensbehov och kompetenstrender inför karriär- eller utbildningsval.
  • Yrkesutbildningar ska bli ett förstahandsalternativ genom att lärande på arbetsplatsen och de goda utsikterna på arbetsmarknaden för yrkesutbildade framhävs.
  • En översyn av rekommendationen om nyckelkompetenser för livslångt lärande för att bidra till att fler människor skaffar sig grundläggande färdigheter som är nödvändiga för att leva och arbeta på 2000-talet, med ett särskilt fokus på entreprenörskap och innovativt tänkande. 
  • Ett initiativ för att följa utexaminerade och förbättra informationen om akademikers utveckling på arbetsmarknaden.
  • Ett förslag om djupare analys och erfarenhetsutbyte kring effektiva sätt att motverka kompetensflykt

Läs mer

Källa: Pressmeddelande från EU-kommissionen