En bro mellan eleverna

”Jag hade önskat att vi kunde fortsätta med detta”, säger en lärare om Nordplus-projektet Broen, som finansierade utbildningar där mer erfarna elever blev mentorer för mindre erfarna.

 
Projektet Broens ledningsgrupp från Sverige, Danmark och Norge. Broen Projektet Broens ledningsgrupp från Sverige, Danmark och Norge.

Numera genomsyrar inkluderingstanken hela verksamheten, enligt rektorn på Vuxenutbildningen i Kungälv. Från hösten 2014 till hösten 2015 arbetade Vuxenutbildningen i Kungälv med att försöka definiera vad ett mentorskap innebär och hur det skulle kunna fungera. Man samlade information med hjälp av litteratur och diskussioner i sin projektgrupp, men också genom tre workshops som arrangerades i samarbete med lVUC i Aalborg i Danmark och Molde voksenopplearing i Norge. Det ordnades en workshop i vardera land. Projektet finansierades av Nordplus och var en avknoppning från ett annat Nordplus-projekt, Initiative me, som handlade om att motivera unga vuxna.

Fakta

  • Broen ingick i programmet Nordplus Adult och pågick mellan september 2014 och februari 2016.
  • I projektet ingår Vuxenutbildningen i Kungälv, Sverige, VUC i Fredrikshavn, Danmark, och Molde voksenopplaering i Norge.
  • Syftet var att skapa förutsättningar för mentorskap för målgruppen invandrare inom vuxenutbildningen.

Några syften med mentorskapet var att ge eleverna nya kontakter (öka sitt nätverk) och att det ibland är enklare att tala med någon som är på samma nivå som man själv, det vill säga också elev. Dessutom hade elevmentorerna i uppgift att vara talespersoner gentemot lärarna i det ämne där de var mentor.

Isabel Reyes Villalobos, som är alfabetiseringslärare i Kungälv, tyckte att mentorsprojektet gav väldigt mycket. De elever som var mentorer hade samma bakgrund som sina adepter. Två år tidigare hade de själva varit nyanlända analfabeter och nu kunde de visa och berätta för sina adepter hur de gått till väga för att lära sig läsa och skriva. Det var också en stor fördel att kunna matcha personer som hade samma modersmål.

– Det blev också billigare för skolan att använda eleverna; de som var mentorer ”lyftes upp” och det blev jättefin stämning. Jag hade önskat att vi kunde fortsätta med detta, säger Isabel Reyes Villalobos.

På SFI-utbildningen (Svenska för invandrare) arbetade man med att hjälpa eleverna att bygga nätverk och komma in i samhället.

– När jag kom hit var uppfattningen att vuxenutbildningen bestod av SFI och övriga utbildningar. Nu är SFI-utbildningen mer integrerad i verksamheten. Den största behållningen av Broen-projektet är att det startade tankar kring inkludering och integration och att alla lärare ser vikten av det, säger Lars-Gunnar Hermansson, rektor för vuxenutbildningen i Kungälvs kommun.

Även om mentorsprojektet inte längre finns kvar arbetar kommunen vidare med integrationsfrågorna. I samarbete med Arbetsförmedlingen kan eleverna erbjudas språkpraktik inom exempelvis äldrevården eller barnomsorgen.

– Att komma ut i arbetslivet redan under SFI gör att de nyanlända tidigt blir delaktiga i samhället, säger Lars-Gunnar Hermansson.