En promille til voksnes læring

 

Vi visste at det kom til å bli et omslag i økonomien. Det er ingenting som vokser inn i himmelen. Men for få måneder siden var det ingen som klarte å forutse med hvilken kraft, fart og omfang denne finanskrisen ville spre seg. Nå har imidlertid alvoret for lengst innhentet norske politikere. Prognosene tilsier at arbeidsledigheten i Norge kommer til å dobles i løpet av 2009, og den 26. januar la Regjeringen fram en tiltakspakke på 20 milliarder NOK for å bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi.
Dette skriver Regjeringen selv om sin tiltakspakke: Regjeringen har lagt vekt på at forslagene som fremmes skal stimulere produksjon og sysselsetting, slik at økningen i arbeidsledigheten dempes. Det er lagt vekt på at tiltakene skal kunne iverksettes raskt og treffe de mest utsatte delene av arbeidsmarkedet, samtidig som de bidrar til bedre miljø og bedre offentlig infrastruktur. Videre tar tiltakene sikte på å sette arbeidstakere og bedrifter bedre i stand til å møte nødvendige omstillinger og bidra til nyskaping gjennom kompetanse- og fornyingstiltak.

20 av 20 = 1 promille

Omtrent én promille, altså 20 millioner av den totale tiltakspakka på 20 milliarder, tilfaller voksnes læring direkte, gjennom en økning av overføringen til programmet Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA). BKA-programmet skal sørge for at flere voksne kan skaffe seg den basiskompetanse som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeids- og samfunnsliv. Målet er å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy. BKA-programmet forvaltes av VOX, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet.
Satsingen på BKA er ikke det eneste kompetansetiltaket som ble foreslått i regjeringens pakke. I tillegg kommer blant annet økning av antall stipendiater ved universitetene, økt finansiering av lærlinger og en økning av arbeidsmarkedstiltak med 6 000 plasser for 2009. Likevel er økt BKA det mest konkrete kompetansetiltaket overfor voksne. Så da er spørsmålet: På hvilken måte kan disse 20 millionene bidra til å håndtere krisen?

Når ut til flere

Tom Sørhus er underdirektør i VOX, og har ansvaret for forvaltningen av BKA-midlene.
– Denne økningen er en god mulighet til å styrke basiskompetansen og dermed gi både ansatte og bedrifter bedre muligheter til å klare en omstillingsfase, sier han.
– Jo bedre basiskompetanse en har, jo bedre mulighet har en til å møte annen etter- og videreutdanning, noe som styrker omstillingsevnen i bedriftene. Sørhus slår fast at økt basiskompetanse hos arbeidstakere er et kvalifiserende tiltak, og gir dem en god plattform.
I tillegg til at bevilgningen er økt med 20 millioner har Regjeringen også foreslått å justere innretningen av midlene. Målet er at disse justeringene skal bidra til at programmet kan nå ut til arbeidstakere i utsatte bransjer som blir særlig berørt av konjunkturnedgangen, som for eksempel byggenæringen og varehandelen, folk som er arbeidsledige, samt deltakere på andre arenaer enn i arbeidslivet, gjennom et utvidet samarbeid med studieforbundene.

Fra teori til praksis

Så hvilke konkrete effekter forventer dere å få ut av disse 20 millionene?
– Først og fremst vil økningen føre til at flere får denne nødvendige opplæringen – at vi når ut til flere, sier Sørhus. I tillegg tror han mulighetene er gode for å øke treffsikkerheten, for å nå bedre frem til bransjer som er spesielt utsatt, og som tradisjonelt ikke har søkt om BKA-midler i særlig stor grad. Sørhus trekker spesielt fram bygg- og anleggsbransjen og varehandelen som eksempler.
I forhold til den nye målgruppen arbeidsledige, har Vox i samarbeid med NAV (arbeids og velferdsetaten) gjennomført et forsøksprosjekt i Hedmark og Rogaland fylker, noe som nå vil bli utvidet til også å gjelde Finnmark. Når det gjelder samarbeidet med studieforbundene for å nå ut til nye målgrupper er Sørhus pragmatisk, men ikke veldig konkret.
– Vi får ha som utgangspunkt at det blir samarbeid om noen midler som er rettet mot studieforbund som tilbydere når dette blir vedtatt i Stortinget, sier han.
Lenger enn dette vil ikke Sørhus gå i å vurdere hva som kan bli effekten av midlene. I Vox understrekes det at tiltakspakken behandles i Stortinget først 13. februar, og at ingen midler vil bli utbetalt før den tid. Vox har heller ikke avgjort hvordan de skal forvalte tilleggsmidlene i praksis ennå. Om det blir utlyst midler på nytt, og i tilfelle hvem de er rettet mot er ikke bestemt. Sørhus er derfor tilbakeholden med løftene. Han understreker imidlertid at ansvaret for å snu seg raskt og iverksette tiltak så fort som mulig hviler på Vox
– Det skal vi klare, slår Sørhus fast.

Positive men avventende

Studieforbundene er positive til økningen i BKA-midlene, men foreløpig avventende til effekten av utvidelsen av målgruppene.
– Ja, det er bra at det kommer mer tilskudd og at det er innrettet også på vår sektor. Hittil har det imidlertid vært umulig for oss å benytte BKA-midlene, siden de kun har vært innrettet på arbeidslivet, Sier Anna S. Heen i Populus, studieforbundet Folkeopplysning. Styreleder i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Hege Irene Fossum er en anelse mer optimistisk.
– Denne økningen er positiv. Studieforbundene får nå mulighet til å styrke sitt arbeid med å få flere i jobb. De har tidligere gitt klart uttrykk for at de ønsker å bidra mer på dette feltet, og nå får man muligheten, sier Fossum.

Styrking av de svakeste

Anna S. Heen gir klart uttrykk for at Populus også tidligere har hatt prosjekter som de har ønsket å søke BKA-midler til, men der det har vært umulig å få penger fra VOX.
– Vi har hatt flere tiltak innrettet på ansatte i vernede bedrifter *. Når disse ikke har vært innenfor rammen mener jeg at BKA-programmet har ekskludert grupper som er marginaliserte i forhold til arbeidslivet, sier Heen, og legger til.
– Hvis den endringen som nå er foreslått åpner for at disse gruppene kan inngå i BKA-programmet er det svært gledelig. Styrelederen i VOFO mener utvidelsen av målgrupper er svært positiv.
– Dette er en styrking av de svakeste, sier Fossum.
– Jeg ser en rekke muligheter som åpner seg gjennom denne utvidelsen, det kan gjelde for eksempel mennesker under rusrehabilitering, personer som er tilknyttet kriminalomsorg og ettervern, funksjonshemmede eller innvandrere som faller utenfor introduksjonsprogrammet, sier hun. Styrking av basiskompetanse for å kvalifisere disse menneskene for arbeidsstyrken bør falle inn under målsettingen for BKA som er å hindre utstøting fra arbeidslivet.
– Vi utfordrer VOX til å utnytte det rommet som Regjeringen nå har gitt til å gjøre BKA-midlene mer inkluderende, avslutter Anna S. Heen.
Regjeringens mål med tiltakspakken er å unngå at 15 000 arbeidsplasser forsvinner.

* Vernede bedrifter / Vekstbedrifter sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Bedriftene konkurrerer på like vilkår som andre leverandører i markedet. Våre arbeidstakere har begrensninger på enkelte områder, samtidig har de også spesielle styrker. Mer informasjon se www.vekstbedriftene.no

Lenker:
Hele Den norske regjeringens forslag til tiltakspakke finnes som pdf her:
www.vofo.no/images/file/stprp37.pdf