Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund

 

Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund

Dette er ordlyden af den erklæring, som udlændinge, der ønsker permanent opholdstilladelse i Danmark, efter planen skal underskrive fra marts næste år

Navn:
Udl.nr./personnr.:


* Jeg erklærer herved, at jeg vil arbejde aktivt for at sikre min egen og mine herboende børns og ægtefælles/samlevers integration og aktive medborgerskab i det danske samfund.

Jeg erklærer derfor følgende:

* Jeg vil på alle måder overholde den danske lovgivning og værne om de danske demokratiske principper.

* Jeg anerkender, at det danske sprog og kendskabet til det danske samfund er nøglen til en god og aktiv tilværelse i Danmark. Jeg vil derfor lære dansk og skaffe mig viden om det danske samfund hurtigst muligt. Jeg ved, at jeg kan lære dansk ved at deltage i den danskuddannelse, som kommunalbestyrelsen tilbyder mig.

* Jeg anerkender, at de enkelte borgere og familier har ansvar for at forsørge sig selv. Jeg vil derfor arbejde på at blive selvforsørgende hurtigst muligt. Jeg ved, at det kan hjælpe mig til at blive selvforsørgende, at jeg deltager i de aktiviteter, som er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen.

* Jeg ved, at hvis jeg er arbejdssøgende og deltager i danskuddannelse og i de aktiviteter, der er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen, er jeg berettiget til midlertidig økonomisk hjælp, indtil jeg kan forsørge mig selv.

* Jeg anerkender, at mænd og kvinder har lige pligter og rettigheder i Danmark, og at både mænd og kvinder skal bidrage til samfundet ved at uddanne sig, arbejde, betale skat, deltage i demokratiske processer og varetage forældreansvaret over for deres børn.

* Jeg ved, at det i Danmark er forbudt at udøve vold og ulovlig tvang over for sin ægtefælle.

* Jeg anerkender, at der i Danmark skal være lige respekt og udfoldelsesmuligheder for alle børn – både piger og drenge – så de kan vokse op til at blive aktive og ansvarlige medborgere, der er i stand til at træffe deres egne valg. Jeg vil sikre, at mine børn får den bedst mulige opvækst, skolegang og integration i Danmark. Blandt andet vil jeg sørge for, at mit barn lærer dansk så tidligt som muligt og læser lektier gennem skoleforløbet, og jeg vil samarbejde aktivt med barnets daginstitution eller skole.

* Jeg ved, at det i Danmark er forbudt at slå sine børn.

* Jeg ved, at omskæring af piger samt brug af tvang ved ægteskabsindgåelse er ulovlige handlinger i Danmark.

* Jeg respekterer det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, kønnenes ligestilling og tros- og ytringsfriheden, som er grundlæggende i Danmark.

* Jeg ved, at diskrimination på grund af bl.a. køn eller hudfarve, trusler og hån mod grupper på grund af bl.a. tro eller seksuel orientering, er ulovlige handlinger i Danmark.

* Jeg anerkender, at det danske samfund tager skarpt afstand fra terrorisme, og at enhver borger har pligt til at bekæmpe terrorisme bl.a. ved at bistå myndighederne i det forebyggende og opklarende arbejde.

* Jeg anerkender, at aktivt engagement i det danske samfund er en forudsætning for en god tilværelse i Danmark, uanset hvor længe denne måtte vare.

* Jeg ved, at forlængelse af min opholdstilladelse er betinget af, at grundlaget for opholdstilladelsen forsat er til stede.

* Jeg ved, at det er en betingelse for at få tidsubegrænset opholdstilladelse, at jeg har opfyldt min integrationskontrakt ved at deltage i de fastsatte aktiviteter – gerne ved at være i uddannelse eller arbejde fra et tidligt tidspunkt – at jeg har bestået danskuddannelsens afgangsprøve, og at jeg ikke har forfalden gæld til det offentlige. Jeg ved, at kriminelle handlinger vil kunne udskyde eller forhindre, at jeg får tidsubegrænset opholdstilladelse.

* Jeg ved, at hvis jeg er flygtning, har jeg ikke længere krav på beskyttelse, hvis forholdene i mit hjemland har ændret sig, så jeg kan rejse hjem. Jeg ved, at flygtninge og deres familier kan få økonomisk støtte til at rejse hjem til deres oprindelige hjemland eller tidligere opholdsland, hvis de på et tidspunkt skulle ønske dette.

_______________________________________________
Dato/underskrift