Ett samtal som förändrade livet

Sedan Island drabbades av den svåra finanskrisen 2008 har landet kämpat hårt på alla fronter för att återhämta sig och man har satsat extra mycket på utbildningen. Vägledarna på centren för livslångt lärande har varit speciellt uppmärksamma på de unga.

 
Handledarstöd gav Andri Steinn självkänsla och ny start i studierna. Handledarstöd gav Andri Steinn självkänsla och ny start i studierna.

Vägledarna i Island har en speciell ställning eftersom de varken befinner sig inom skolan (som många av de unga inte har speciellt positiva erfarenheter av) eller på arbetskraftsbyrån (som många unga också har ett negativt förhållande till). Vägledarna har kunnat erbjuda både gruppvägledning och kurser, studier och andra aktiviteter. Tills vidare får också de som vill delta i enskilda samtal i regel göra det helt gratis. Vissa av kurserna vänder sig speciellt till dem som vill återuppta sina studier medan andra riktar sig till unga som har läs- och skrivsvårigheter. Den här vägen har man kunnat hjälpa många. 

Drömjobb i sikte

En av de unga som förlorade sitt arbete var Andri Steinn Birgisson, som är tvåbarnsfar och bor i Reykjavik. Han träffade vägledaren Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir på Mimir, ett av centren för livslångt lärande, i början av 2011. Då hade han varit aktiv på arbetsmarknaden i några år och även spelat professionell fotboll utomlands. Han ville utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. I grundskolan hade det inte gått så bra, han hade inte fullföljt den (i Island är det folkskola) och en vecka innan han skulle upp till det avslutande provet fick han diagnosen dyslektiker. Före det hade han kämpat med sin läsning i många år.
– Det förundrar mig fortsättningsvis att skolan inte kunde erbjuda någon hjälp på den tiden, säger Andri Steinn. Jag hade alltid ångest för att läsa högt på timmarna och skolan låg lågt nere på min prioriteringslista. 
Därför bestämde sig Andri Steinn för att koncentrera sig på sin karriär som fotbollsspelare och vidareutbildade sig inte. 
– Som nittonåring blev jag erbjuden kontrakt som professionell spelare i England. En kort tid efter det råkade jag ut för en bilolycka och kunde inte ta emot erbjudandena. 
Etter detta återvände Andri Steinn till Island och fick arbete inom servicebranschen. 
– Det fick mig att tänka på något annat än fotboll. Jag hade länge haft en dröm om att bli brandman, men jag insåg också att utan utbildning kunde jag inte bli det. Min fru uppmuntrade och stödde mig hela tiden och sedan hade jag turen att få prata med en yrkes- och studievägledare på Mimer, centret för livslångt lärande. Samtalet förändrade mitt liv!

De gjorde allt för oss

Med vägledarens hjälp ställde Andri Steinn upp klara mål och han deltog i många kurser, bland annat en som lärde honom att hantera sin dyslexi. Gymnasiekursen och kursen som förberedde för universitetsstudier var speciellt nyttiga, men det krävde mycket arbete, påpekar Andri Steinn. 
– Vägledaren och lärarna på Mimir var inte där bara för att få betalt. De gjorde allt de kunde för att få oss att förstå. Det var alltid någon som hade tid att tala med mig, uppmuntra mig och stöda mig, säger Andri Steinn.
Han kom in vid Universitet i Reykjavik för att studera idrott och har nu studerat i tre terminer och dessutom har han skaffat den typens körkort som för honom ett steg närmare drömmen att bli brandman.  Om det inte lyckas kan han också tänka sig ett arbete som har med idrott att göra. 
I december 2013 blev Andri Steinn, som en av tre, utsedd till ”Förebild inom vuxnas lärande” av institutionen Arbeidslivets opplæringssenter. 
Studiehandledaren Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir konstaterar att Andri Steinn verkligen förtjänar utmärkelsen. 
– Nu tror han på sin förmåga och han har kommit in vid universitetet, något han skulle ha haft riktigt svårt att föreställa sig första gången vi pratade med varandra. Först och främst har Andri Steinn arbetat verkligen hårt och inte gett upp trots motgångar. Han är en förebild för unga familjefäder som inte har fullföljt sin utbildning på grund av läs- och skrivsvårigheter eller andra hinder. Han har fullföljt alla kurser och övervunnit svåra hinder. Han kan nu söka jobb som han tidigare inte haft en chans att få.

Text: Sigrún Kristín Magnusdottír och Clara Henriksdotter

 
Studier är en möjlighet
Kampanjen ”Studier är en möjlighet” startade i juni 2013 av utbildnings- och kulturministeriet i Island. Via satsningen ges stöd till yrkesutbildning på andra stadiet, i högskolor och inom vuxenutbildningen. Man satsar på projekt inom fyra delområden: 
samarbetsprojekt för arbetsliv och skolor för att utveckla, starta och genomföra studier på fyra nivåer med möjligheter till studier på universitetet, upprättandet av nya eller reviderade två års studieinriktningar inom yrkesutbildningen med slutexamen som möjliggör högre studier inom samma område, samarbetsprojekt mellan företag/organisationer och utbildningsanordnare samt sist men inte minst stöd till forskning kring yrkesutbildning. 
De unga under 25 år drabbades speciellt hårt av den ekonomiska krisen på Island.  I början av 2010 var 4 800 unga i åldern 16–24 arbetslösa. Med tanke på att invånarantalet i Island är drygt 300 000 är antalet stort. Det isländska social- och arbetsministeriet har satt som mål att ingen skall vara arbetslös längre än tre månader utan att erbjudas arbete eller någon annan aktivitet. För folk i åldern 18–25 år skulle målet nås redan före den första april 2010. 
Tyngdpunkten lades på att se till enskilda individers behov.  Det ansågs vara helt avgörande för resultatet eftersom behoven varierar mycket från person till person. För vissa passar verkstäder medan andra helst vill jobba för frivilliga organisationer. Processen går till så att vägledare bjuder in de unga till en presentation av olika möjligheter att bli sysselsatt. De erbjuds också personlig studie- och yrkesvägledning, där deras intressen kartläggs. 
Flera satsningar startades som skall ge tvåtusen nya arbets- och studiemöjligheter för unga. Bland annat inrättades 450 nya studieplatser inom nya studieinriktningar i andra stadiets utbildningar, upp till 700 nya studieplatser på inlärningscenter och inom förberedande studier. För arbetssökande inrättades 450 nya praktikplatser och arbetsplatser som är knutna till föreningar och andra organisationer och dessutom 400 nya platser inom frivilligarbete och 400 nya platser på verkstäder och vårdinstitutioner. 
Från och med hösten 2011 har alla som är 25 år eller yngre och som fyller vissa krav och som söker till andra stadiet garanterats en studieplats.  Från och med 2011 och tre år framåt skapades också tusen nya studiemöjligheter för arbetssökande.
En kampanj startades i början av 2012 för att bekämpa långtidsarbetslöshet. Mellan den 15 februari och den 31 maj 2012 var det möjligt att anställa 1 500 registrerade arbetssökande. Kampanjen mot långtidsarbetslöshet genomfördes som ett samarbete mellan arbetsgivare, kommuner, fackföreningar och den isländska staten.