Ett universitet öppet för alla

 

Ett universitet öppet för alla

Det öppna universitetet (ÖPU) är en studieform inom vuxenutbildningen i Finland som ger var och en möjligheter att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Undervisningen är öppen för alla oberoende av ålder och tidigare utbildning.

Av Clara Henriksdotter

I Finland finns det tjugo öppna universitet som är anknutna till traditionella universitet eller högskolor. Vem som helst kan delta i undervisningen, tidigare studier eller examen behövs inte. Målet är att främja den utbildningsmässiga och regionala jämlikheten.
– Finlands ÖPU-modell är unik såväl i Norden som i det övriga Europa både som system och form, säger Tina Engblom, som är utbildningschef vid Öppna universitetet vid Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi. Tillsammans med Svenska handelshögskolan i Helsingfors står Åbo Akademi för huvudparten av undervisningsutbudet på svenska inom öppna universitetet.
Inom ÖPU får alla pröva på att studera oberoende av tidigare kunskaper och alla som klarar av att studera kan via den s.k. ÖPU-leden söka in och bli antagna för examensstudier vid ett universitet. Inom ÖPU kan man inte avlägga examen, men genom att samla ett visst antal studiepoäng, vanligtvis 60, kan man alltså bana väg för universitetsstudier och räkna poängen tillgodo i en examen.
– Detta om något är ett jämlikt system, säger Tina Engblom.

Jämlikhetstanken central

Det handlar om allmänbildande studier som bedrivs på deltid och målen kan vara mycket varierande. Någon vill kanske skaffa sig en bättre allmänbildning medan en annan vill fördjupa sina grundkunskaper eller förkovra sig på något annat sätt. Via öppna universitetsstudier kan man också smaka på hur det är att studera vid ett universitet och förbereda sig för examensstudier. För många är det nya studieformer och nya inlärningsmiljöer som lockar. Det centrala för ÖPU är i alla fall jämlikhetstanken, påpekar Tina Engblom.
– Jämlikhetsmålet skall styra hela verksamheten genom att erbjuda alla ämnen
på lika villkor.
Det betyder att undervisning ges på flera nivåer (grundstudier/ämnesstudier) och att avgifterna är rimliga. Avgifterna varierar beroende på universitet. I dagens läge skall den studerande betala en studieavgift till Åbo Akademis Öppna universitet på 70 euro per läsår. Denna avgift gäller för ett obegränsat antal kurser. Erbjuds kurserna i samarbete med en lokal arrangör tillkommer den lokala arrangörens egen kurs- eller terminsavgift.


Kurserna ordnas på olika håll i landet och en del av kurserna är virtuella, vilket ger regional jämlikhet. Målet är också att beakta marginaliserade grupper.
– Enligt en nationell utvärdering har ÖPU nog uppnått jämlikhet i utbudet, men frågan kvarstår huruvida vi lyckats skapa jämlika förutsättningar för deltagande, säger Engblom.
Hon konstaterar att ca 75 proc. av deltagarna är (vanligen unga välutbildade) kvinnor och frågar sig varför männen inte deltar. Andelen studerande över femtio år är också påfallande liten.
– Undervisningsministeriet har i sin feedback till universiteten meddelat att man vill att det öppna universitetet utvecklas till ett jämlikt studiesystem för alla. Då måste vi ju speciellt särgranska ovanstående frågeställningar. Å andra sidan har ju tillgängligheten ökat i och med virtualiseringen av kurser, vilket t.ex. medför att de som har oregelbundna arbetstider eller är bosatta i skärgården har större möjligheter att studera.
Tina Engblom påpekar att det också finns andra hinder för att den här formen av utbildning ska vara lika tillgänglig för alla. Det handlar bland annat om studieförutsättningar, t.ex. språkkunskaper (ÖPU erbjuder visserligen studieförberedande kurser) och den som är arbetslös får inte studera för mycket för då riskerar han eller hon att förlora sin arbetslöshetsersättning. Alla har inte heller den utrustning och de kunskaper som krävs för att kunna delta i nätbaserade kurser. Och även om ÖPU-kurserna inte kan anses vara dyra är de inte gratis, vilket kan vara ett hinder eftersom de inte berättigar till studiestöd.

Fakta om ÖPU vid Åbo Akademi (www.abo.fi/fc/opu)
• Öppna universitetets kurser motsvarar vanligen grund- och/eller ämnesstudier vid universiteten. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till någon examen men räknas till godo ifall du senare söker in och blir antagen till universitetet.
• Från och med 1.8.2005 övergår universiteten i Finland till ett nytt examenssystem. Kursernas omfattning räknas då i studiepoäng (sp) i stället för som tidigare i studieveckor. Ett grundstudieblock omfattar 25-35 sp och ett ämnesstudieblock sammanlagt 55-60 sp, varierande något mellan olika ämnen. En studiepoäng (1 sp) motsvarar en arbetsinsats på ca 25 timmar.
• Det öppna universitetet vid Åbo Akademi är en samarbetsorganisation mellan fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi och olika vuxenutbildningsinstitutioner. Det öppna universitetets kurser hittar du bl.a. vid sommaruniversitet, vid medborgar- och arbetarinstitut, vid en del folkhögskolor samt vid Åbo Akademi (inkl. Österbottens högskola).
• Så gott som alla kurser som presenteras följer kursfordringarna vid Åbo Akademi.
• Statistik (www.abo.fi/fc/opu/statistik.htm)
• Mera om den öppna universitetsverksamheten i Finland:
www.avoinyliopisto.fi/sv-FI/oppna/
Presentation av verksamheten:
www.avoinyliopisto.fi/sv-FI/oppna/verks.html
Samarbetsnätverket
www.avoinyliopisto.fi/sv-FI/oppna/samarb.html
Undervisningsutbudet:
www.avoinyliopisto.fi/sv-FI/undervisningsutbudet/index.html

En mötesplats för livserfarenhet

Pensionärsuniversitetet är en specialform inom det öppna universitetet. Det erbjuder aktuell forskningskunskap och möjligheter till självständiga studier på universitetsnivå utan formella prestationer.
Idén kommer från Frankrike och sedan 1985 då de första pensionärsuniversiteten startades i Finland har verksamheten utvidgats snabbt. I dag arrangerar nio universitet undervisning på cirka 50 orter. Pensionärsuniversitetet är en mötesplats för vetenskaplig kunskap och livserfarenhet. Det är öppet för äldre människor oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund eller tidigare fritidsstudier.
Vid pensionärsuniversitetet är man inte på jakt efter studiepoäng. Målet är inte heller att avlägga en examen eller att bättra på yrkeskompetensen. I detta avseende har verksamheten återvänt till den ursprungliga idén med akademiska studier: det viktiga är att få kunskap och att lära sig. Vid pensionärsuniversitetet möter de som vill lära sig för att vidga sina vyer, för att utveckla sin personlighet och för att skaffa hjälpmedel för att förstå den omgivande världen.
Den populäraste studieformen är studia generalia-föreläsningar som delvis planeras av studerandena. Föreläsningarna har kulturella och vetenskapliga teman.
Några exempel på kurs- och seminarieämnen:
• Helsingfors: konsthistoria, musik, folklore
• Joensuu: Ett gott liv-seminarium, Etik - på jakt efter förutsättningar för ett gott liv
• Jyväskylä: Läsecirkeln Bokskäppan, författarseminarium, teatercirkel, traditionsseminarium, släktforskningsseminarium, forskningsseminarium
• Kuopio: Traditionscirkel
• Lapplands universitet: Litteraturcirkel
• Tammerfors: Levnadslopp, Mina och andras historier
Källa: www.avoinyliopisto.fi/sv-FI/oppna/ikis.html

Diskutera artikeln i

Forum


Finlands öppna universitetsmodell är unik såväl i Norden som i det övriga Europa, säger utbildningschef Tina Engblom. Foto: ÅA
Finlands öppna universitetsmodell är unik såväl i Norden som i det övriga Europa, säger utbildningschef Tina Engblom. Foto: ÅA


Inom ÖPU får alla pröva på att studera oberoende av tidigare kunskaper och alla som klarar av att studera kan via den s.k. ÖPU-leden söka in och bli antagna för examensstudier vid ett universitet. Foto: Clara Henriksdotter
Inom ÖPU får alla pröva på att studera oberoende av tidigare kunskaper och alla som klarar av att studera kan via den s.k. ÖPU-leden söka in och bli antagna för examensstudier vid ett universitet. Foto: Clara Henriksdotter


Tillgängligheten har ökat i och med virtualiseringen av kurser, vilket t.ex. medför att de som har oregelbundna arbetstider har större möjligheter att studera. Foto: Clara Henriksdotter
Tillgängligheten har ökat i och med virtualiseringen av kurser, vilket t.ex. medför att de som har oregelbundna arbetstider har större möjligheter att studera. Foto: Clara Henriksdotter