Europa-året 2012: Året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene

 

Temaet for året gir god anledning til å tenke over at europeerne lever lenger og sunnere enn noensinne, og det kan skape nye muligheter. Først og fremst oppfordres alle beslutningstakere og involverte til å stille opp mål og gjøre en aktiv innsats for å oppfylle målene. 2012 skal være mer en debatt: det skal gi synlige resultater. I alle de nordiske landene er det nå avholdt åpningskonferanser om temaet.

Mål for EUs år

Hovedmålsettingen for EUs år for aktiv aldring er først og fremst å bidra til å skape en aktiv og bærekraftig aldringskultur i Europa. De tre områdene som veier tyngst i årets tema er helse, velferd og arbeid. Men det legges også vekt på å styrke solidaritetsfølelsen mellom generasjonene. Aktiv aldring gir de store årganger og framtidens eldre mulighet for å:
• kunne leve et sunt og uavhengig liv så lenge som mulig
• bli lenger på arbeidsmarkedet og dele deres erfaringer med andre
• øke deltakelsen i samfunnet
Det er også avgjørende å beholde solidariteten mellom generasjonene i samfunn med en hurtig voksende eldre befolkning. Når færre unge skal produsere verdier til fordeling blant flere eldre, settes solidariteten på prøve. Begge grupper må gi noe. Skal samarbeidet mellom generasjonene sikres og styrkes, må begge parter, både de unge og de eldre, bidra. De eldre kan bidra med sine erfaringer, kunnskap og kompetanser, den yngre generasjonen er kjapp, kraftig og behersker teknikken bedre. Hvis man kan bringe disse ressursene sammen, så kan «output» på arbeidsstedet maksimeres. På det personlige nivå så betyr samspill mellom generasjoner blant annet at normer, verdier og slektskunnskap overføres.

Politiske utfordringer

Utfordringen for politikere og involverte aktører er å forbedre mulighetene for aktiv aldring både i alminnelighet og på arbeidsmarkedet. Det skal være lettere å leve uavhengig, være aktiv på forskjellige områder som beskjeftigelse, sunnhet, sosiale tjenester, livslang læring, frivillig arbeid, bolig, it-tjenester og transport. Dette krever innovasjon, innovativ tenkning både hva gjelder verktøy og metoder for at folk skal kunne ta vare på seg selv og bo hjemme lenger. Eldre mennesker skal stimuleres til å ta bedre vare på sin helse og oppfordres til å delta aktivt i samfunnets forskjellige arenaer. Mange av dere som leser dette innlegget kommer til å bli 100 år! Og når det blir flere som står utenfor arbeidsmarkedet enn de som er i arbeid, så betyr det at vi, når vi nærmer oss de 100 år, kommer til å leve i et samfunn som ikke henviser aldring til passivitet og pleiehjem.

Arbeidsmarkedet

Når vi i Norden skal gå løs på oppgaven med å tilpasse arbeidslivet til en aldrende befolkning, er det viktig å være klar over at vi på mange områder er bedre stilt enn de fleste av våre europeiske naboer. For det første har vi en gunstigere demografisk utvikling. Vi vil som de andre nasjoner få flere eldre per ung yrkesaktiv. Men vi har hatt høyere fødselstall i flere ti-år enn andre nasjoner i Europa. Likestillingspolitikken, og tilretteleggingen for at særlig kvinner har kunnet kombinere jobb og omsorgsoppgaver, har vært en klok sosial investering. Denne investeringen setter oss i stand til å tåle framtidas utfordringer bedre. For det andre, vi har allerede en høy sysselsetting blant eldre, sammenliknet med landene på kontinentet. For det tredje, vi har nå et Europa med voldsom arbeidsløshet blant de unge. En hel generasjon kan gå tapt, det er en tragedie. Dette har innvirkning på seniorpolitikken: Det skapes press for å lose de eldre ut av arbeidslivet, i den tro at det dermed blir lettere for ungdom å finne jobb. Livslang læring spiller en sentral rolle for eldre som vil holde sine kompetanser på nivå med yngre. I anledning av årets tema oppfordres alle voksne til å gripe enhver anledning til å være aktiv, utfordre seg selv, lære noe nytt og tilegne seg nyttige kompetanser.

Mer om året: http://europa.eu/ey2012/

Publicerad 22.3.2012