Fakta om realkompetanseprosjektet i Norge

 

Det nasjonale systemet består av følgende hovedelementer:
• ordninger for dokumentasjon av realkompetanse inn mot videregående opplæring
• realkompetansevurdering/yrkesprøving for kvalifisering til arbeid
• ordninger for dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet
• ordninger for dokumentasjon av realkompetanse fra kurs og deltakelse i frivillig virksomhet (tredje sektor)
• realkompetanse som grunnlag for opptak og avkorting av studium i høyere utdanning.

Lovverket sikrer voksne
• mulighet til å få vurdert sin kompetanse i forhold til læreplaner i videregående opplæring
• mulighet til å søke høyere utdanning uten studiekompetanse
• mulighet til avkorting av studietid på bakgrunn av realkompetanse

Hva har skjedd

Mer enn 50 000 voksne har fått realkompetansen sin vurdert i forhold til kravene i videregående opplæring. Omlag 6000 voksne har startet på høyskolestudier uten formell studiekompetanse. 75 prosent av arbeidstakerne i Norge kjenner ikke til ordningen med realkompetansevurdering. Når de får informasjon om ordningen, sier mer enn halvparten av arbeidstakerne at de er interessert i å få en vurdering av hva de faktisk kan. Personer med lav utdanning har minst kjennskap til ordningen.
Personer med universitet/høyskoleutdanning kjenner best til ordningen.
Få vet hvor de skal henvende seg for å få realkompetansen sin vurdert. Nesten 30 prosent av arbeidstakerne sier de vil henvende seg til arbeidsgiver eller fagforening. Bare to prosent sier de vil gå til fylkeskommunen – som er riktig adresse.

Alle fylker har nå opprettet fylkeskommunale sentra hvor voksne kan få hjelp med:
• registrering, vurdering og dokumentasjon av realkompetanse
• generell informasjon om videregående opplæring
• informasjon om rettigheter i forbindelse med opplæring
• informasjon om tilrettelagt opplæring og eventuell avkorting
• informasjon om inntakskrav til høyere utdanning med mer.