Fångarnas möjligheter att använda webben utvidgas till alla öppna anstalter

 

Det kommer att finnas högst tre terminaler per anstalt. Information kan inte lagras på terminalerna. Kontakterna med Internet sker via en central server.
Fångarna ska anhålla om tillstånd att använda datorn separat för varje enskilt bruksändamål hos fängelsedirektören. De ska registrera sig i datorsystemet med ett särskilt identifieringskort som överlämnas av fängelsepersonalen varje gång separat.
Registreringen på fångarnas webbsidor begränsas genom filtrering.
Enhetliga regler har utarbetats för användningen av Internet. Om en fånge bryter mot reglerna förverkar han eller hon sin rätt att bruka Internet för en bestämd tid eller helt och hållet. Disciplinstraff kan påföras eller behovet att överföra fången till en sluten anstalt kan övervägas.

En arbetsgrupp tillsattes på hösten 2008 för att planlägga fångarnas elektroniska kommunikation. Webbkontakter har använts på prov på sju öppna anstalter från våren 2009. Anskaffning av nya apparater ska äga rum enligt de öppna anstalternas egna tidtabeller före utgången av 2012.
Arbetsgruppens uppdrag har fortsatts till utgången av 2012. En av arbetsgruppens uppgifter är att följa upp lanseringen av webben på öppna anstalter, samla erfarenheter av användningen och definiera de webbplatser som ska filtreras.
En annan uppgift är att utreda möjligheten att utveckla systemet med tanke på förhållanden och behov på slutna anstalter och att klarlägga därtill relaterade kostnader.

Ytterligare information ges av överinspektör Ari Juuti, tel. 029 56 88456, Brottspåföljdsmyndigheten, Säkerhet och fastigheter