Fengselsnettverkets årsrapporter

 
Fengselsnettverkets årsrapporter Albert Einarsson

Årsrapporter

Nätverkets egna årsrapporter

2011

PDF


2010

PDF


2009

PDF


Andra årsrapporter

Education in Nordic Prisons


This report presents the findings from the first joint Nordic survey of prisoners in the Nordic countries with a focus on educational backgrounds, participation in prison educational activities, and motivation to become involved in education.www.norden.org/en/publications/publications/2009-508Opplæring innanfor kriminalomsorga 2008


Fleire tilbod om yrkesopplæring innanfor opplæring i kriminalomsorga.Les meir... (pdf)Opplæring innanfor kriminalomsorga 2007

Tolv nye fengsel fekk etablert tilbod om opplæring i 2007 og innsette får i større grad tilbod om yrkesretta opplæring.
Dette kjem fram i den nasjonale rapporten om opplæringa innanfor kriminalomsorga i 2007 som no ligg føre. Rapporten inneheld oppsummeringar av tilbakemeldingane frå skulane på ulike sider ved opplæringa og eit oversyn over ein del av aktivitetane til Fylkesmannen i Hordaland.
I følgje Opplæringslova har innsette i norske fengsel same rettar til opplæring som andre. Rapporten fokuserer på det som skal til for at innsette skal få retten sin til opplæring, mellom anna det forvaltningssamarbeidet som trengst for at den einskilde skal få eit best mogeleg tilbod.
Når det gjeld IKT, peikar rapporten også i år på at opplæringstilbodet i fengsla ligg langt tilbake for det som er styresmaktene si uttrykte målsetting for digital kompetanse på alle nivå i det norske skuleverket. Tilrettelegging på dette området er avgjerdande for at opplæringsverksemda i fengsla skal verta likestilt med annan opplæring.
Rapporten viser og at mange skular ikkje har gode nok undervisningslokale noko som fører til dårleg ressursutnytting.

For meir informasjon sjå...

www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=20345&amid=1617475
Rapport innanfor kriminalomsorga 2006

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga utarbeider kvart år ein samlande nasjonal rapport om opplæringa innanfor kriminalomsorga. Rapporten for 2006 viser mellom anna at det er auka utdanningskapasitet, men store utfordringar med undervisningslokale og etablering av IKT for gode læringsmiljø for uvikling av digital kompetane, viser rapporten for 2006. I 2006 har fleire fengsel fått auka soningskapasitet og det har blitt etablert opplæring i fire nye fengsel.
For mer informasjon se
www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=20345&amid=1617475. Der finn de også årsrapportane tilbake til 2002.


Rapport innanfor kriminalomsorga 2005


Det skal bli meir yrkesfagleg opplæring og korte, kompetansegjevande kurs. Framleis er nesten to tredelar av elevplassane i vidaregåande opplæring å finne innanfor allmenne, økonomiske og administrative fag.

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga utarbeider kvart år ein samlande, nasjonal rapport om opplæringa innanfor kriminalomsorga. Rapporten for 2005 ligg no føre.
Rapport (pdf)Stefnumótun í menntunarmálum fanga á Íslandi


Tillögur nefndar sem skipuð var af menntamálaráðherra, Menntamálaráðuneytið 2007PdfUtbildning i straffanstalterna 2005

Översikt (pdf)


Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org