Finecvet som vägvisare - från testning till praktik!

 
Utgångspunkter för införandet av systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen. Ubs, Finland 2012
Publikationen FINECVET som vägvisare har sammanställts inom det av Utbildningsstyrelsen finansierade FINECVET-projektet, där ECVET-systemets tillämpning inom finländska grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen har testats. 

Publikationen syftar till att stödja ibruktagandet av systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen i Finland. I publikationen finns samlat de erfarenheter och resultat som erhållits under projektets olika skeden. I publikationen behandlas rörlighet över geografiska gränser men samma principer kan även användas vid tillämpning av individuella studievägar i Finland. Publikationen belyser fördelarna med användningen av ECVET- systemet inom rörlighet och beskriver de finländska aktörernas roller. Publikationen fungerar också som en handbok inom ECVET-processens olika rörlighetsskeden. Inom projektet har verktyg och modeller för ibruktagandet av systemet för meritöverföring för utbildningsanordnare och examenskommissioner utvecklats. 

En lista över använda begrepp finns i slutet av publikationen.
 

Rapport (pdf)