Finland

 

Finland


Likabehandling och jämlikhet i arbetslivet

I lagen om likabehandling förbjuds diskriminering på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller arbetstagarens person. Både direkt och indirekt diskriminering är förbjudet. Likaså förbjuds trakasserier samt instruktioner och befallningar att diskriminera.
Läs mer:
Link till Arbetsministeriet
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org