Finland

 

Finland

Undervisningen i finländska fängelser ska motsvara den undervisning som ges i det allmänna skolsystemet. Fängelseundervisningen regleras av den allmänna lagstiftningen om skolväsendet, innehållet och målen i fängelselagen och -förordningen och de internationella rekommendationerna för utbildning i fängelser.

Finlands grundlag garanterar var och en den subjektiva rätten till kostnadsfri grundundervisning. Det gäller också fångar. Grundlagen garanterar också tillgång till övrig undervisning vid sidan av grundundervisning, dock inte som en subjektiv rätt utan som en skyldighet för den offentliga makten att garantera. Med övrig undervisning avses bl.a. gymnasieundervisning, yrkesinriktad grundutbildning och högskolestudier.

I finländska fängelser ordnas allmänbildande undervisning av utomstående läroanstalter. Lärare vid vuxengymnasier arbetar som lärare. Elementärundervisning avsedd för romska fångar och undervisning i finska för utländska fångar ordnas också i fängelserna.

Ett stort antal fångar deltar årligen i förberedande och rehabiliterande undervisning och vägledning. Fångarnas studie- och arbetsförmåga har försvagats till följd av bl.a. ökade missbruks- och psykiska problem. På grund av dessa problem är yrkes- och examensinsiktad utbildning inte lämplig för alla fångar genast. Det är bra om de först kan delta i en förberedande utbildningsperiod.       

Utomstående läroanstalter ordnar den teoriundervisning som ingår i yrkesutbildningen i fängelserna. Läroanstalterna svarar också för den totala utbildningskvaliteten. Yrkesinriktad grundutbildning omfattar alltid inlärning på jobbet som är svårt att ordna i ett fängelse. I synnerhet slutna fängelser saknar lämpliga lärlingsmiljöer och uppvisningsplatser på fängelseområdet. På öppna anstalter kan fångarna skaffa sig lärlingsplatser utanför fängelset om de beviljas tillstånd till studier.

Uppdaterad 7.9.2010

Foto: Johannes Jansson /norden.org
Foto: Johannes Jansson /norden.org