Finland - System och lagstiftning

 

System, lagstiftning och genomförande

 

Kort beskrivning av valideringssystemet

En studerande i grundläggande utbildning för vuxna, gymnasium, yrkesutbildning och högre utbildning har rätt  på ansökan och enligt vad utbildnings- och examensanordnare samt läroanstalter och högskolor beslutar få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.
I systemet med fristående examen identifieras varje examinandes tidigare förvärvat kunnande med hjälp av olika bedömningsmetoder. Detta genomförs som en del av (den personliga tillämpningen av) individualiseringen.
Vid antagningen till studier i alla utbildningsnivåer kan  de som av utbildningsanordnaren anses ha tillräckliga förutsättningar att klara av studierna bli antagna.

Lagstiftning

Rätt att få tidigare slutförda studier eller tidigare förvärvat kunnande bedömda och erkända grundar sig på lagstiftningen och föreskrifter som gäller grundläggande utbildning för vuxna, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning och högre utbildning. Studerande på alla nivåer har möjlighet att söka ändring eller rättelse i beslutet om erkännande.

Lag om grundläggande utbildning 628/1998
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628
18 §: Studierna för en elev kan delvis ordnas på annat sätt än vad som bestäms och föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, om
1) eleven anses till någon del redan ha kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs.

Gymnasielag 629/1998
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980629
23 §: En studerande har rätt att få tidigare slutförda studier som motsvarar målen för och det centrala innehållet i läroplanen eller kunnande som förvärvats på annat sätt bedömda och erkända. Genom erkännande av kunnande kan den studerande få obligatoriska, fördjupade eller tillämpade studier som ingår i gymnasiets läroplan tillgodoräknade eller ersatta.

Lag om yrkesutbildning 630/1998
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980630
30 §: En studerande har rätt att få tidigare slutförda studier som till sina centrala delar motsvarar målen och kraven i läroplanen eller kunnande som förvärvats på annat sätt bedömda och erkända. Genom erkännande av kunnande kan den studerande få obligatoriska, alternativa eller valfria studier tillgodoräknade eller ersatta.

Förordning om yrkesutbildning 811/1998
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980811
12 a §: En studerande skall ansöka om bedömning och erkännande av studier som genomförts i andra sammanhang eller kunnande som förvärvats på annat sätt. Ansökan skall göras i tillräckligt god tid innan studierna eller studiehelheten i fråga inleds. Den studerande skall visa en sådan utredning över sina studier eller sitt kunnande som en bedömning av kunnandet förutsätter.

Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980631
8 §: Utbildningsanordnaren sörjer för individualiseringen när det gäller ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för sådan, avläggande av examen och inhämtande av behövlig yrkesfärdighet. Utbildningsstyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om individualiseringen.

Föreskrift om individualisering 43/011/2006, Utbildningsstyrelsen
www02.oph.fi/svenska/ops/naytot/indforeskr06.pdf

Universitetslag 558/2009
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090558

44 §: En studerande får vid avläggande av examen enligt vad universitetet beslutar räkna sig till godo studier som han eller hon har genomfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola eller vid en annan läroanstalt samt ersätta studier som hör till examen med andra studier på samma nivå. En studerande får enligt vad universitetet beslutar räkna sig till godo studier samt ersätta studier i examen också genom kunskaper som visats på annat sätt.

Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 352/2003
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030352
14 §: En studerande får i enlighet med yrkeshögskolans beslut vid avläggande av examen räkna sig till godo studier som han eller hon har genomfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola eller vid någon annan läroanstalt samt ersätta studier som hör till examen med andra studier på samma nivå. En studerande får enligt vad yrkeshögskolan beslutar räkna sig till godo studier samt ersätta studier i examen också genom kunskaper som visats på annat sätt.

Vem genomför/är ansvarig för validering

Erkännande av kunnande i grundläggande utbildning för vuxna och i gymnasiet

Tidigare förvärvat kunnande bedöms och erkänns av lärare och rektorer. Vid behov ska kompetensen uppvisas på det sätt utbildningsanordnaren bestämmer.

Erkännande av kunnande inom yrkesutbildningen

Skolbaserad yrkesutbildning
Erkännande av tidigare förvärvat kunnande besluts av den lärare som svarar för undervisningen i de studier som skall erkännas eller, om lärarna är många, lärarna gemensamt. Vid behov ska överensstämmelsen i fråga om kunnande visas, t.ex. genom yrkesprov. Vid yrkesproven kan en studerande visa såväl under studietiden som tidigare förvärvat kunnande.

Fristående examina
Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen kan avläggas som fristående examen. Examensarrangören eller utbildningsanordnaren ger den som ansöker om att få avlägga examen eller bli elev på basis av erkänt kunnande först vägledning till adekvat examen och sedan vidare till att avlägga hela examen eller delar av den eller till att skaffa sig den yrkeskunskap som saknas. Tidigare förvärvad yrkeskunskap och annat kunnande godkänns som avlagd examen, om examinanden har tillförlitliga, tidigare dokumenterade yrkesprov som bedömarna godkänner enligt trepartsprincipen.

Erkännande av kunnande i högskolor

Enligt beslut av universitetet eller yrkeshögskolan har studerande rätt att tillgodoräkna sig och ersätta studier som ingår i examen också med kunnande som påvisats på annat sätt.