Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln

 

Med i AiKo är vuxenutbildningsorganisationerna i landskapet Egentliga Finland på den finländska sidan och landskapet Lääne på den estniska. Ledare för det ettåriga projektet är Risto Rinne, pedagogie professor och ledare för CELE, Forskningscentret för livslångt lärande och utbildning vid Åbo universitet. Han berättar att man nu ska gå in för ett ökat samarbete både inom respektive land och mellan länderna.
– Vi kartlägger redan existerande samarbetsformer mellan olika organisationer som erbjuder vuxenutbildning och vi sprider kunskap genom s.k. benchmarking, där vi lär oss av varandra.
Den kunskap som fås på detta sätt kommer man sedan på den finska sidan att sprida till vuxenutbildningsorganisationerna, arbetskraftsmyndigheterna, skolväsendet samt personalen på bildningsavdelningen vid Sydvästra Finlands länsstyrelse. Informationen sprids via arbetsseminarier, en nätpublikation, en hemsida samt ett slutseminarium.
– Vi hoppas att både mål och metoder blir klarare och att kvaliteten förbättras på längre sikt, säger Risto Rinne.
Ett viktigt mål är också ökad jämlikhet, både mellan könen och mellan olika geografiska områden.

Samarbetsnätverk i stället för konkurrens

Att den här typen av projekt behövs beror bland annat på att man nuförtiden har väldigt stora förväntningar på vuxenutbildningen.
– Den åldrande befolkningen, snabba förändringar och osäkerhet inom arbetslivet och den allt hårdare globala konkurrensen har bidragit till att vuxenutbildningen fått en allt större betydelse, säger Risto Rinne.
Man har inom vuxenutbildningen allt mera börjat utgå från arbetslivets och marknadens krav samtidigt som allt flera aktörer dyker upp. Att fältet är så brokigt har också lett till att det blivit allt svårare för enskilda individer att bilda sig en uppfattning om vad de olika vuxenutbildningsorganisationerna egentligen erbjuder. Samma problem har också de som arbetar inom organisationerna och även arbetskraftsmyndigheterna. De har efterlyst samarbete och utbyte av erfarenheter. Enligt estniska undersökningar behöver man nu enhetliga mål och vetskap om gemensamma verksamhetsfält.
– Projektet har som mål att bygga upp och förstärka ett samarbetsnätverk som förbättrar och förstärker samarbetet, säger Rinne.
Det är efter 1980-talet som förväntningarna på vuxenutbildningen ökat starkt i Finland. Man har ansett att man via vuxenutbildningen kan lösa såväl problem inom företagen som förbättra enskilda personers livskvalitet. Vuxenutbildningen förväntas vara både en bra inkörsport till arbetslivet, höja produktiviteten, främja den ekonomiska och tekniska utvecklingen samt höja sysselsättningsgraden.
Dessutom sägs vuxenutbildningen vara avgörande för framsteg i karriären.

Best practise över gränserna

För att man verkligen ska kunna uppfylla de stora krav som ställs är det bl.a. viktigt att onödig konkurrens inom vuxenutbildningen undviks och att man i stället får en klar arbetsfördelning och effektivare undervisning. Här kommer också samarbetet länderna emellan in.
– På så sätt kan vi nå över landets gränser med best practise-exempel. I Finland kan vi t.ex. lära oss av esterna hur man skapar regionala vuxenutbildningsorganisationer och vilka strategier som krävs. Vi får också information om hur man i Estland har skaffat utomstående finansiering inom skolväsendets olika nivåer. Esterna kan i sin tur ta del av hur vi i Finland har organiserat vuxenutbildningen. Företrädare för båda länderna har förstås nytta av att ta del av hur man drivit projekt och skaffat finansiering i grannlandet.
Som projekt är AiKo ettårigt, men man väntar sig att dess positiva effekter ska fortsätta också efter att projektet tagit slut. Resultaten kan fungera som en bas för den fortsatta utvecklingen av vuxenutbildningen.
Risto Rinne poängterar att det handlar om ett mycket konkret projekt som bl.a. ska göra det lättare för enskilda vuxna individer att få reda på vilka utbildningsmöjligheter det finns i synnerhet när det gäller yrkesutbildning och färdigheter som behövs i arbetslivet.
– Speciellt hoppas vi att det för personer utan yrkesutbildning som löper risk att bli utslagna ska bli lättare att delta i yrkesutbildning för vuxna.

Projektets hemsida (på finska):
www.edu.utu.fi/hankkeet/aiko

på estniska:
www.hk.tlu.ee