Fleksibel videreutdanning i digital kompetanse gis økonomisk støtte

Tilskudd til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet.

 
Her er en av simulatorene som brukes til virtuell prototyping, som handler om å prøve ut og  optimalisere et produkt før en fysisk prototype bygges. Det er billigere å finne eventuelle  feil digitalt, enn etter at produktet er bygget. Foto: Tom Christian Dahl Her er en av simulatorene som brukes til virtuell prototyping, som handler om å prøve ut og optimalisere et produkt før en fysisk prototype bygges. Det er billigere å finne eventuelle feil digitalt, enn etter at produktet er bygget. Foto: Tom Christian Dahl

Det er viktig å motvirke utstøting fra arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse. I Norge er det derfor bevilget 35 millioner kroner til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud som gir studiepoeng og kan kombineres med full eller tilnærmet full jobb. Det er bevilget 35 millioner kroner til formålet. Kompetanse Norge forvalter tilskuddet.

Et av formålene er å bidra til bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Samarbeidende virksomheter, f.eks. i næringsklynger, som inngår gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler med universiteter, høyskoler eller fagskoler, kan søke.

Tilskuddet er ett av flere virkemidler i den norske regjeringens kompetansereform Lære hele livet.

Utdanningstilbudene som skal utvikles skal være rettet mot virksomheter og arbeidstakere med behov for mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling. Det stilles krav om at det er inngått avtale om gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av private virksomheter (minimum to virksomheter) og universiteter, høyskoler eller fagskoler. Offentlige virksomheter kan også inngå i en klynge eller sammenslutning med private. 

I 2018 ble det bevilget 10 millioner kroner som ble fordelt på åtte søkere. Innovasjonsselskapet ÅKP AS i Ålesund var en av mottakerne det året. Sammen med NTNU Ålesund, GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea og DIGICAT Norsk katapultsenter er de nå er de nå i gang med å utvikle videreutdanning i virtuell prototyping, digitale tvillinger og autonome systemer. – Dette gir en gylden mulighet for bedriftene til å få arbeidsrelevant kompetanse innen digitalisering, sier Tom Christian Dahl, seniorrådgiver i ÅKP.