Flexibelt lärande

 

Flexibelt lärande


Flexibelt lärande är ett lärande där ramarna i så hög grad som möjligt anpassas efter den enskilde individens behov och nivå. Flexibiliteten kan bestå i anpassning av tid, plats, tempo, lärstil och ett val om man vill utbilda sig enskilt eller i grupp.
Det flexibla lärandet skall också länka samman den formella utbildningen med den informella och stimulera till livslångt lärande. Läraren i den flexibla lärmiljön förmedlar endast information genom vilken eleven själv bygger sin kunskap. Därför är endast målet med utbildningen utstakat, men inte den exakta vägen fram till denna kunskap. I det flexibla lärandet blir därför nyckelord dialog, interaktion och reflektion.

Folkbildningens IT-mönster

Denna rapport är en uppföljning av en tidigare kartläggning som gjordes 2003. Det är Folkbildningsrådets förhoppning att resultaten ska bidra till ökad kunskap och stimulera diskussionen i studieförbund och folkhögskolor. Den tryckta versionen av rapporten utkom i januari.


NordFlex virtuella seminarier

De nordiska nationella föreningarna för flexibelt lärande och Iceland Telecom samt Monnet Gruppen i Danmark har gått samman för att föra upp frågor kring IKT i allt slags lärande till allmän nordisk diskussion. Hur stärker användandet av lärobjekt vuxnas lärande är den övergripande frågan som tas upp i den första seminarieserien som startar den 23 november och pågår till den 3 december. Då kommer föreläsare från de fem nordiska länderna att belysa frågan ur olika perspektiv t ex lärande på arbetet, lärandet som social process, examinationer mm. Sedan är deltagarna välkomna att under modererade diskussioner lämna sin syn på saken och ta upp aspekter som särskilt intresserar dem.
Eftersom projektet är ett utvecklingsprojekt ingår det också att pröva olika verktyg och kombinationer av sådana. De inledande presentationerna görs i Marratech och diskussionen går sedan vidare i en Moodle-plattform. Deltagarna måste registrera sig för att delta och har möjlighet att få hjälp att testköra innan den första seminarieomgången börjar.
All information finns på www.nordflex.net. Där sker också registrering av deltagarna.

Kommande teman berör hur deltagarna uppfattar användandet av lärobjekt och vilka förutsättningar det finns för en samnordisk databas för lärobjekt.
Utvecklingsprojektet som stöds av Nordiska Ministerrådets program Nordplus Voksen och ska pågå till och med våren 2007.


Nät och bildning, tidskrift för folkbildningens flexibla lärande

Tidskriften skall ses som en möjlighet att uttrycka och sprida kunskap om folkbildningens flexibla lärande. Tidskriften vill även introducera nya idéer på området mötesbaserat flexibelt samarbetslärande som kommer fram utanför folkbildning, från högskolor och vuxenutbildning, och lyfta fram internationellt material av intresse.
Tidskriften kommer ut med tre nummer per år, preliminärt i februari, maj och i september.


Pedagogiska resurser

DIGITALA STUDIEMATERIAL
Digitala studiematerial var ett projekt som drevs inom folkbildningen under 2004. Syftet var att aktörer inom folkbildningen själva skulle producera nätbaserat och multimedialt studiematerial för cirklar och folkhögskolekurser. Projektet finansierades av CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) via Folkbildningsrådet.
Sju folkhögskolor och studieförbundsavdelningar valdes efter ett ansökningsförfarande ut att delta. Uppläggen av och innehållet i de olika delprojekten var relativt olika.
De praktiska resultaten av projektet - de digitala studiematerialen – är fritt tillgängliga för den som vill testa eller använda. Finns på:

KURSNAVET,
som utvecklats av CFL, är en kursbank på internet fritt tillgänglig för alla. Du kan enkelt bygga din egen kurs genom att plocka ihop de lärresurser du vill ha.
Länk till Kursnavet


The e-Skills Industry Leadership Board (ILB)

Research shows that over one third of Europeans have no basic ICT skills, and while the demand for e-skills is growing, the supply is declining. On top of this, fewer than 20 % of ICT practitioners in the EU are women. The consequences not only weigh on the European economy and competitiveness but also lead to social exclusion. To meet these challenges head-on, the ICT industry launched the e-Skills Industry Leadership Board in June 2007 in the presence of European Commission VP Günter Verheugen, underscoring the strong spirit of public/private sector co-operation.
The e-Skills Industry Leadership Board (ILB) is committed to sustainable multi-stakeholder partnerships for ICT skills and training, in addition to co-ordinated actions by Member States and the European Commission,” says Jan Muehlfeit, Chairman Microsoft Europe and co-chair of the e-Skills ILB Board of Directors.
All policy actions and recommendations from the Industry Leadership Board are developed and built on tested best practices and seek to highlight and promote the role of multistakeholder partnerships to provide sustainable ICT training and qualification schemes.
www.e-skills-ilb.org

Länkar

FLEXIBEL ERHVERVSUDDANNELSE
Benny Wielandt: Fleksibel Erhvervsuddannelse, en nødvendig uddannelsesreform
Fleksibel Erhvervsuddannelse (word/.doc)

Adult Study Net Handbook

Pdf

Länk till Rapporter


Relaterade nätverk

Flexibelt lärande


Symposier 2008

What can ICT do for Higher Education?
1.12.2008, Reykjavík

Looking to the Future
22.9.2008, Helsinki


Hitta rätt

ställe i texten i mitten på sidan - använd länkarna nedan

Folkbildningens IT-mönster

NordFlex

Nät och bildning

Pedagogiska resurser

The e-Skills Industry Leadership Board (ILB)

Länkar