Folkbildning i nya mötesformer

 

Till vardags arbetar han på CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) med fortbildning och kunskapsbildning inom folkbildning och med speciell inriktning på flexibla former. Han är djupt engagerad i Nät och bildning – tidskriften för folkbildningens flexibla lärande.

Lärtorget

Numera finns det många studiecirklar på nätet, men de kan bli fler. Därför har Lärtorget öppnats för att stärka folkbildare som vill börja arbeta i nya former eller ge sina cirklar och kurser lite bättre ”snits”. Torget är en deltagarstyrd lärgemenskap med moderator. Här finns instruktionsfilmer och tips från aktiva deltagare och en möjlighet för ledare och lärare att få ytterligare fortbildning.

Forskning som lett framåt

CFL anordnar också många föreläsningar och seminarier för att ta del av senaste forskningsrön och goda exempel. Allt med sikte på att hitta flexibla former för förnyelse. Resultaten från forskningsgruppen i Göteborg under ledning av Ove Jobring, som publicerat en trilogi om digitala mötesplatser i form av lärgemenskaper på nätet, har varit mycket givande. Dessa lärgemenskaper (på engelska OLC -online learning communities) kan med fördel bli en viktig del i en kedja. Första länken är icke formellt lärande i en studiecirkel eller en folkhögksolekurs på nätet, som följs upp av informellt lärande i en nätbaserad gemenskap. Det är något nytt och riktigt spännande, tycker Ingemar. Den progressionen kan verkligen ge folkbildningen på nätet en rejäl kick framåt.
Begreppet Web 2.0 eller ”sociala webben” i all ära. Det är lite problematiskt i alla fall, eftersom bloggar och wikis i allmänhet resulterar i envägskommunikation. Ingemar anser att de forumfunktioner som folkbildningen använt i många år ger bättre möjligheter för diskussion och flervägskommunikation. Ett sätt att mötas som kan bli självgående.

Folkforum för aktivt medborgarskap

Den lokala demokratin kan också stimuleras av nya mötesformer. Ett strålande exempel är Folkforum i Skellefteå i Västerbotten. Här har man i samförstånd mellan två folkbildningsorganisationer gått samman för att väcka och vidmakthålla intresset för den lokala demokratin genom kommunikation på nätet. Den betecknas som en lärgemenskap och är modererad. I Folkforum diskuteras aktuella engagerande lokalpolitiska frågor som en ny järnvägssträckningar, hur ett torg ska rita om mm. Diskussionen vågor lär gå höga och det politiska etablissemanget ger det nog både ris och ros, eftersom det ju är ett nytt och för en del tydligt hotande inslag på den demokratiska arenan. I bakgrunden finns Studieförbunden ABF och Vuxenskolan. Se mer om Folkforum i den engelskspråkiga filmen om projektet via länken nedan.

Växande lärgemenskap för doftöverkänsliga

Ett exempel på en lärgemenskap som visar ett bra växelspel mellan icke formell vuxenutbildning och informellt lärande är nätverket för doftöverkänsliga, tipsar Ingemar. MCS (Multi chemical sensivity) - på svenska doftöverkänslighet - är ett växande problem, med ofta mycket svåra och långvariga verkningar för de drabbade individerna.
Websiten Överkänslig ger inte bara tips om hur man lär sig mer om åkomman genom distanskursen Leva med överkänslighet som ges av Åsa folkhögskola. Genom sin lärgemenskap skapar siten också närhet mellan människor som genom sin sjukdom tenderar att bli mycket isolerade. Även här handlar det om aktivt medborgarskap och att dela med sig av kunskaper och erfarenhet. Den strävar efter att nå fler i målgruppen och andra intresserade att ansluta sig. Och man vill sina få sina problem beforskade och accepterade. Man trycker på politiskt och genom frivilligorganisationer som t ex Astma- och allergiförbundet. I alla dessa strävanden är lärgemenskapen ett viktigt verktyg.

Länkar:
Lärtorget och tidskriften Nät och bildning www.cfl.se/natochbildning
Websiten www.doftoverkanslig.se
Folkforum (på engelska) mms://media3.cfl.se/jf/OnlineEduca_CFL-long.wmv
Ove Jobring www.av.gu.se/Personal/ove.jobring/
Åsa folkhögskolas kurs Leva med överkänslighet www.natbildarna.nu