Folkebibliotekene viser vei

 

Folkebibliotekene viser vei

Veilederrollen er allemannseie i Norge. Derfor blir det slik at noen driver veiledning, og noen gjør det ikke. Gjennom og i statsforvaltningen finner man funksjoner som har med veiledning å gjøre, men når det kommer til veiledning av voksne, skjer det i all vesentlighet på eget initiativ. Folkebiblioteket er en forbilledlig institusjon i så måte, og tar oppgaven på alvor.
I Norge finnes det godt om bibliotek. Om man ser bort fra alle skolebibliotekene, har vi ikke mindre enn ca 1400 bibliotek med stort og smått. Bibliotekene generelt, og kanskje folkebiblioteket spesielt, er veldig oppsatt på å utvikle seg i takt med samfunnet ellers. Det jobbes mye etter prosjektmodellen i de norske bibliotek, og mange av disse prosjektene har hatt fokus på bibliotekenes rolle som en arena for veiledning og voksnes læring.

En av dem som har vært involvert i en rekke slike prosjekter, er fylkesbiblioteksjefen i Oppland fylke; Gunhild Aalstad. -Her i Oppland har vi 26 kommuner. Hver kommune har sitt bibliotek, og i tillegg har enkelte kommuner et hovedbibliotek, med flere underavdelinger. Fylkesbibliotekets funksjon er å være en regional utviklingsaktør, og vi initierer utviklingstiltak, samt legger til rette for samarbeid mellom kommunene, sier Aalstad til Dialog.

Gunhild Aalstad
-Fylkesbibliotekets funksjon er å være en regional utviklingsaktør, sier Gunhild Aalstad.

Aalstad er opptatt av at folkebiblioteket vokser inn i rollen som pådriver for nettverksbygging overfor utdanningstilbydere, samt bidra til at en rolleavklaring mellom de ulike aktørene. -Dette innebærer at vi må være med på å forme vår egen framtid ved å gå noen nye veier og ta noen nye skritt. Vi som jobber innenfor bibliotekvesenet er opptatt av enkeltmennesket, og dets behov for læring i det fremtidige kunnskapssamfunnet. Dette er en kontinuerlig prosess, og vi har nasjonale føringer fra departementene som rettesnorer, sier hun.

Gode læringsarenaer

Prosjektet; Ny bredbåndteknologi/ bibliotekene som aktive læringsarenaer i Oppland, fikk statlige midler gjennom ABM Utvikling (Statens senter for Arkiv, Bibliotek og Museum). Dette førte til at de fikk muligheter til å utvikle forskjellige modeller hvor bibliotekene fremstår som gode læringsarenaer i fylket. Noen av disse bibliotekene kan i dag tilby videokonferanser, hvilket blant annet innebærer at en student på Gjøvik kan følge undervisningen fra en foredragssal ved NTNU i Trondheim.

Aalstad forteller videre at de har hatt en spesiell fokus på dette med informasjonskompetanse. I dette bredbåndsprosjektet inngikk det også kursing i kompetanseveiledning for bibliotekenes ansatte. I praksis innebar dette at de kjøpte kurs fra det lokale høgskolemiljøet innenfor elæring og nettpedagogikk. I tillegg deltok flere av de ansatte på et høyskolestudium ved Høgskolen i Bergen, slik at de stod best mulig rustet i rollen som veiledere.

Det Sømløse bibliotek

-I Oppland har vi hatt et stort prosjekt gående siden 2003 under navnet ”Det sømløse bibliotek”. Gjennom dette prosjektet har man utviklet et helhetlig bibliotektilbud på tvers av forvaltningsnivåene. Dette innebærer at bibliotekene til en viss grad spesialiserer seg, og har et utvidet tilbud innenfor et område, eller en funksjon. Dette kan for eksempel være at et bibliotek utvikler seg spesielt som en god arena for læring, et annet bibliotek har fokus på musikk. Ved å bruke ressursene på denne måten kan man få et godt og bredt tilbud i hvert fylke til tross for stram økonomi, er Aalstads erfaring.

-Vår visjon er at bibliotekenes rolle blir tydelig overfor kunnskapssamfunnet og evner å gå nye veier for å oppnå dette. Dette stiller store krav til endringsvilje på det lokale nivå. Vi ønsker også at de forskjellige aktørene skal oppdage bibliotekenes mulige rolle som en god arena for læring, inkludert elæring, så her må vi pleie og bygge nettverk. Det lokale bibliotek er en betydelig ressurs, og har fleksible løsninger slik at den enkelte til en viss grad kan få individuelle tilpasninger etter sitt behov. Og dette er viktig i dagens samfunn, understreker Aalstad.

-Den norske Moderniseringsministeren Morten A. Meyer slår fast i sin plan; eNorge 2009, at bibliotekene har en viktig rolle i å tilby tilgang til og bruk av IT. Dette er vi oss bevisst, og vi har satt oss som mål å ta en aktiv rolle som veileder i kompetansesamfunnet i tiden som kommer, sier fylkesbibliotekssjefen i Oppland, Gunhild Aalstad.

Linker:

Text: Tor Erik Skaar, foto: Tommy Pettersen