Folkeopplysningen bærer

 

Folkeopplysningen bærer


Folkeopplysning og folkelig deltakelse er en av nøklene til bærekraftig utvikling. I Norden har vi sterk tradisjon for begge deler. NVL har siden 2006 samarbeidet med Stiftelsen Idébanken i Norge om å fremme folkeopplysningens viktige rolle i arbeidet for en bærekraftig utvikling.
I mars 2005 gikk verden inn i et nytt tiår - FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling. Det er en utfordring til alle land om å fremme læring som kan føre til nødvendige forandringer.

Initiativet til tiåret kom fra Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002. Det ble offisielt vedtatt av FNs generalforsamling seinere samme år. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur - UNESCO - ble samtidig utpekt til å koordinere det internasjonale arbeidet.

I 2004 inviterte den svenske regjeringa til en global opptaktskonferanse til utdanningstiåret i Göteborg. Konferansens tittel - Learning to Change the World - og overskriftene over de tre programbolkene: Reflect - Rethink - Reform, angir til sammen en visjon. Målet for tiåret er ikke bare å styrke kunnskapsformidlingen, men å sette oss i stand til å tenke nytt og å utløse handling. Målgruppa er heller ikke bare skoler og utdanningsinstitusjoner, men samfunnet som helhet. I vedtaket fra FNs generalforsamling oppfordres verdens regjeringer til å "fremme en offentlig bevissthet om og bred deltakelse i tiåret, blant annet gjennom samarbeid med sivilsamfunnet og andre interessenter". I UNESCOs beskrivelse av målene for tiåret heter det videre at:

”Utdanning for bærekraftig utvikling er for alle - for mennesker i alle livsfaser. Perspektivet er livslang læring, som omfatter alle tenkelig "læringsrom" - formelle, mindre formelle og uformelle, fra tidlig barndom til voksenlivet.....Læringsrom omfatter uformell utdanning, sivilsamfunnet og lokale organisasjoner, arbeidsplasser, yrkesfaglig og teknisk utdanning, lærerutdanninger, høyere utdanningsinstitusjoner, myndigheter, politiske organ og flere til. "

Stiftelsen Idébanken har fulgt og deltatt aktivt i bærekraftarbeidet siden 1987. En entydig erfaring fra dette arbeid er at man for å lykkes må etablere møteplasser der offentlig forvaltning møtes i partnerskap og dialog med sivilsamfunnet og det lokale næringslivet. Vi erfarer også at man må gjøre grunnarbeidet på nytt, og det er her folkeopplysningen har en viktig rolle å spille, fordi det er tale om en nødvendig dannelsesprosess for hele samfunnet, der man kombinerer praksis og teori med viktige vei- og verdivalg. Interessen for folkeopplysningens bidrag er stigende. Flere og flere innser at de utfordringer vi står over for ikke kan løses med teknologi alene. Hver enkelt av oss kan bidra og derfor er det viktig å fremme eksempler som peker på mulighetene for enkeltmenneskers bidrag.

NVL har derfor tatt initiativ til å fremme slike eksempler på denne nettsiden med faglig bistand fra Stiftelsen Idébanken. Eksemplene kan sammen med ulike artikler innen feltet (se Jeppe Læssøes artikkel
"12 veje til fremme af den folkelige deltagelse") anvendes som materiale i studiesirkler der deltakerne drøfter hvordan vi hver for oss og sammen lokalt kan legge til rette for en mer bærekraftig hverdag. Mennesker i hele verden påvirker jordens utvikling gjennom daglige valg. Kunnskap og verdier bestemmer i stor grad hvilke valg vi tar.
Workshop i Gøteborg 2009
Non-formal education is sustainable.
Summary (pdf)

Om læring for bærekraft i Norden
Les her og bli med i vårt nettverk - tanker og ideer fra nordisk seminar i 2008.
Pdf

Workshop i Odense 2008
Exempler og muligheter

Hållbar utveckling i Norden
Folkeopplysningens rolle og ansvar, mange veier fram til målet.
Referat fra nordisk seminar 2007.
Referat (pdf)