Forbedrede undervisningstilbud for nye nordiske borgere

 
Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel. Anna Katrin Matras, Fróðskaparsetur Føroya Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel.

Bedre adgang til samfundet

Alfarådet har eksisteret siden 2006. Som et råd under netværket NVL – Nordisk netværk for voksnes læring – er Alfarådets formål at udvikle og forbedre muligheder for uddannelse for voksne med ingen eller kort uddannelse, der ikke har nordisk som modersmål. Alfarådets opgaver består blandt andet i at  forbedre kortuddannede tilflytteres muligheder for en aktiv deltagelse i samfundet og i de demokratiske processer, at sprede kundskaber om uddannelsesområdet samt at kortlægge kompetencebehov for lærere, der underviser i et af de nordiske sprog som andetsprog.

Formelle krav nødvendige

Vi har i Alfarådet gennem en årrække indset, at fraværet af formelle krav til lærere, der underviser i nordiske sprog som andetsprog og I den grundlæggende litteracitet, er et problem. En faglighed er opbygget gennem 20 til 30 år, og der eksistererer tilbud om uddannelse og efteruddannelse til lærere, men der er i flere af de nordiske lande ingen formelle krav til uddannelsen og til lærernes kompetencer. Vi mener, at formelle krav, konkretiseret i et professionelt undervisningstilbud, er af stor betydning for, at vores målgruppe, voksne med kort uddannelse eller uden uddannelse, og med et andet modersmål end nordisk, får tilbud om undervisning, der rammer rigtigt, siger Peter Villads Vedel.


Nordisk nytte

Alfarådets fagområde er karakteriseret af små fagmiljøer med begrænset forskning og med et relativt lille undervisningsområde. Og ifølge Vedel er dette område netop et praktisk eksempel på, hvor nyttigt og udbytterigt det nordiske samarbejde er. – Vi udveksler faglige erfaringer, og vi bruger erfaringer fra praksis og forskning hos hinanden. Efter så mange års erfaringer kan vi drage slutninger på, hvad professionalisme på området består i. Og for Færøerne, der er nye i Alfarådets regi, og hvor undervisning i færøsk af udlændinge, er et nyt område, vil det være en utrolig gevinst at koble sig på netværket, siger Peter Villads Vedel.


Langvarig process

Alfarådet har siden dets oprettelse arrangeret en lærerkonference, der afholdes med to til tre års mellemrum. På konferencen sættes udfordringer for lærere i grundlæggende litteracitet for voksne med andre modersmål end de nordiske på dagsordenen.

Som et resultat af de tilbagevendende lærerkonferencer samt et udviklingsarbejde i de seneste år har rådet udarbejdet en kompetence-beskrivelse af lærerne, der arbejder på området.

 – Vi er begyndt på en langvarig proces, og målet er, at vi i Norden får bedre kompetencer til at arbejde med dette fagområde. Men Alfarådet er ikke isoleret til udelukkende at tænke pædagogik i forhold til lavt-uddannede indvandrere. Undervisningen er koblet sammen med andre integrationstiltag så som arbejdsmarkedet, livet som samfundsborger, videre undervisning og andre aspekter, der er nødvendige for at få en vellykket integration, siger Peter Villads Vedel.


PIAAC undersøgelse – en kortlægning af kompetencer

Alfarådets medlemmer har al mulig grund til at være aktive, og de første resultater af PIAAC-undersøgelsen, der blev offentliggjort den 8. oktober i år, understreger også rådets relevans.

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) er en OECD-undersøgelse af voksnes færdigheder og brug af færdigheder inden for læsning, regning og problemløsning med IT. Undersøgelsens første runde er gennemført i 24 lande, og anden runde, der afsluttes i 2016, er gennemført i ni lande.

Ifølge undersøgelsens resultater i Danmark er ovennævnte færdigheder klart lavere blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt indvandrere med europæisk baggrund og personer med dansk oprindelse.


Uddannelse afgørende

Ifølge PIAAC-undersøgelsen er forskellen mellem ikke-vestlige indvandrere og personer med europæisk og dansk oprindelse af omtrent samme størrelsesorden som forskellen mellem personer, der alene har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, og personer med lang videregående uddannelse.

PIAAC-undersøgelsen leverer et klart signal om, at ikke-vestlige indvandrere er en gruppe af borgere, der har særlige læsevanskeligheder, og denne gruppe scorer dårligere end den sammenlignelige målgruppe med dansk baggrund. De har brug for særlig støtte i forhold til læseundervisning og bredere undervisning i grundlæggende litteracitet. Alfarådet er en platform, der kan være med til at rette lyset mod disse forhold, og så bør et klart signal sendes til politikerne om udfordringerne, siger Peter Villads Vedel.

Kristianna Winther Poulsen, kwp(ät)globi.fo


Faktabox
Alfarådet blev oprettet i 2006. Læs mere påwww.nordvux.net -> Nätverk
Peter Villads Vedel, Alfarådets nye koordinator, er pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet i Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen. Han er uddannet cand.phil. i dansk som fremmed- og andetsprog.
Den næste fælles nordiske lærerkonference, som Alfarådet arrangerer, afholdes den 17. og 18. september 2014 i Gullmarsstrand i Sverige. Konferencen har fokus på lærerkompetencer.
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) er en undersøgelse af voksnes kompetencer. Undersøgelsen er initieret af OECD. Læs mere påhttp://www.oecd.org/site/piaac/
Forbedrede_undervisningstulbud  2013_42_451