Forbudt å diskriminere for nedsatt funksjonsevne

 
Loven skal fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Det samme skal bedrifter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte.
Virksomhetene skal redegjøre for tiltak som er satt i verk eller planlagt i sine årsberetninger ev. i budsjettene. Loven finner du her:
www.lovdata.no/all/tl-20080620-042-0.html