Formål/syfte

 

Formål/syfte

 

Alfarådet är ett nätverk bestående av representanter för olika nordiska nationella och lokala organ som i sina uppdrag har ansvar för utveckling av utbildning för vuxna utan eller med mycket kort formell skolutbildning och som inte har de nordiska språken som modersmål.

 

Nätverkets syfte är att:

• förbättra möjligheterna för denna grupp vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna
• vara en expertgrupp för Nordiska ministerrådet och de nordiska ländernas respektive utbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsmyndigheter.
• vara ett organ för erfarenhetsutbyte mellan nordiska myndigheter, nationella resurscentra, forskningsinstitutioner och utbildningsanordnare.
• samla och samordna expertis och erfarenheter för att öka kunskapen om frågor som rör målgruppens lärande och utbildning i olika sociala kontext genom att:
- initiera och stödja samarbete i form av olika utvecklingsprojekt som t.ex. kan gälla
  aktiva insatser för att kartlägga utbildningsbehov och befintlig utbildningsverksamhet
- uppmärksamma framgångsrika utbildningsinsatser
- initiera forskning inom området.
- anordna nordiska alfabetiseringskonferenser vart tredje år.
- verka för spridning av kunskaper om utbildningsområdet

 

Nordiskt Alfaråd bildades

den 4-5 september 2006 vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv.