Forsøg med uddannelsesafdelinger

Uddannelsesafdelinger skal give indsatte, som gerne vil uddanne sig, ro til fordybelse og koncentration.

 
Personalet på Søbysøgårds uddannelsesafdeling består af både lærere, betjente og socialrådgivere. Forrest til venstre står undervisningsleder Eivind Rasmussen, og forrest til højre souschef Lise Fischer, som begge har siddet med i projektgruppen om uddannelsesafdelinger. Personalet på Søbysøgårds uddannelsesafdeling består af både lærere, betjente og socialrådgivere. Forrest til venstre står undervisningsleder Eivind Rasmussen, og forrest til højre souschef Lise Fischer, som begge har siddet med i projektgruppen om uddannelsesafdelinger.

Som led i flerårsaftalen etableres der som forsøg uddannelsesafdelinger i Nyborg og på Søbysøgård. Afdelingerne starter op 1. februar 2014, og netop nu er uddannelsesafdelingernes personale på de to fængsler i gang med at forberede sig på forsøget. 

Ro og engagement

En uddannelsesafdeling er i udgangspunktet en fællesskabsafdeling og skal fungere som sådan, men det er samtidig en afdeling, hvor der er særligt fokus på at skabe et miljø, der støtter op om den indsattes deltagelse i uddannelse. 
 
Fra en af de forberedende workshops på Søbysøgård inden uddannelsesafdelingerne skal i gang.  
 
Noget af det, som indsatte selv peger på som hindringer i forhold til at uddanne sig, mens de afsoner, er uro i fængslet og manglende adgang til it. De problemer skal uddannelsesafdelingerne være med til at løse.
På afdelingerne placeres indsatte, som har det til fælles, at de gerne vil uddanne sig under afsoningen, og der vil blive arbejdet på at skabe et afsoningsmiljø, som er baseret på fællesskabstanken, men samtidig et roligt miljø, hvor de indsatte kan koncentrere sig. Afdelingens betjente og øvrige personale får en aktiv rolle i at motivere og engagere de indsatte. Der er også blevet set på de kommende afdelingers fysiske rammer, og det er blandt andet sikret, at de indsatte kan få adgang til it. 

Personalets forberedelse

For at klæde personalet på til opgaven med uddannelsesafdelingerne bliver der holdt tre forberedende workshops, hvor rammer og mål for forsøget drøftes, og hvor der tages hul på at planlægge den første tid på afdelingen. Projektet ”Samarbejdskultur i fængsler”, der er finansieret af TrygFonden, vil også indgå i de nye uddannelsesafdelinger; projektet tilbyder personalet på afdelingerne et kursusforløb med fokus på, hvordan man skaber et positivt og samarbejdsorienteret afsoningsmiljø med plads til at lære. 

Opfølgning og evaluering

Til at udvikle de overordnede rammer og følge pilotforsøget undervejs er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor der blandt andet sidder repræsentanter fra de to fængsler, Fængselsforbundet, Fængselslærerforeningen og Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. 
 
Forsøget forventes at løbe til og med 2016. Det skal evalueres af evalueringsenheden i direktoratet, som blandt andet vil se på, hvor mange indsatte der gennemfører uddannelse, og om de er tilfredse med uddannelsesafdelingen, og på personalets oplevelser og erfaringer undervejs i forsøgsperioden.

Per.Thrane(ät)kriminalforsorgen.dk