Forskning pågår!

 

Sandra Riomar, är doktorand vid Göteborgs Universitet. Hon har en personalvetar-bakgrund och intresserar sig för organiseringen av flexibelt lärande bland vuxna. Inom svensk kommunal vuxenutbildning har mycket hänt med öppna lärcentra och omfattande användning av nya medier. Därför undersöker hon nu flexibla arbetsformer inom vuxenutbildningen där deltagare får ett större ansvar att hantera och organisera sina studier i vardagen. Det är ofta paradoxala processer där en tydlig struktur kring innehåll behövs för att göra flexibiliteten möjlig. Att använda en lärplattform blir ett sätt att skapa struktur för individuell frihet. Det inledande samtalet med kursledaren blir också en hjälp att möta elevens speciella situation för att tillsammans hitta en individuell ram för hennes eller hans lärande.

Svårigheter att skapa rum

Vuxna studerande har ett liv med många järn i elden och engagemang på olika håll. Sandra pratar här om att deltagare ofta får förhandla sig till utrymme i livet för sina studier och att det utrymmet kanske inte alltid är självklart för omgivningen. Deltagare uttrycker det som att det kan vara svårt att ”göra rum” för sina studier – både fysiskt och tidsmässigt. Här kommer man lätt in på genusfrågor. Vi vet att majoriteten av dem som studerar på Komvux är kvinnor, ofta med större ansvar för barn och hem.

Flexibilitet och organisering

Under de obligatoriska introduktionsmötena blir det också tydligt att det handlar om ett nytt sätt att tänka utbildning. Det är mycket en fråga om organisering, där det råder en spänning mellan styrning och frihet. Medaljen har två sidor, brukar lärare säga, berättar Sandra. Friheten förutsätter disciplin och ansvar. Den engelska termen “self regulated learning” är betecknande. Frihet är villkorat av så mycket annat man förhandlar för att få till det – om hundar, barn, ”första tjing” på bilen etc. Det rum som man förhandlar sig till är det som är socialt möjligt och som man ständigt måste omförhandla – flexibliteten är inte given, det är något som kontinuerligt görs i relation.

Systematiserade observationer

Sandra har varit med och observerat vuxenstuderandes första möte med utbildningen och har gått systematiskt till väga. Genom observationer, samtal med lärare och kursdeltagare, inspelningar, noteringar av förflyttningar mm har hon försökt få en uppfattning om hur man skapar rum för lärande – inte bara i den privata sfären. Sandra har följt arbetet både på plats i utbildningslokalen och hemma hos deltagare då de studerar med hjälp av lärplattformen. Gränsen mellan utbildning och vardag håller många gånger på att suddas ut. Lärandeaktiviteterna är ofta mycket individualiserade och modulariserade. Det blir inte så mycket diskussion och debatt kring innehåll och gemensamt problemlösande, tycker sig Sandra konstatera.

Diskussionen måste fortsätta!

Det här är miljöer som vi inte har så stor inblick i, men det finns många idealbilder och få har granskat dem kritiskt, anser Sandra. Tidigare har hon arbetat med projekt kring folkbildning och distans, där lärare diskuterade distansstudier som sätt att öka tillgänglighet, och att nå ut till nya grupper. Pedagogiska diskussioner hamnar ofta i bakgrunden när fokus blir tekniska lösningar och att öka tillgången till utbildning. I den egna avhandlingen öppnar hon upp för fortsatt diskussion och har inspirerats av kulturgeografen Doreen Massey att utforska ”rum för lärande” som något som skapas i interaktion, ofta i kamp och förhandling.
Lärplattformar finns det många uppfattningar om. De erbjuder tydlighet och organisering nästan som ett geografiskt område eller ett metaforisk utsträckt klassrum. Ofta hör man folk säga ”vi ses där”, dvs i Moodle, First Class eller Fronter.
Frågan är hur fritt detta nya sociala rum är? Rätten att närvara är villkorad – det finns många trösklar och alla deltar inte på lika villkor. Dessutom innebär nätbaserat lärande att vi blir synliga på nya sätt och med det utökade möjligheter till kontroll, både av lärare och deltagare.
För dem som arbetar på fältet som lärare kommer nog Sandras avhandling, när den blir klar om drygt ett år, att innebära spännande impulser till fortsatt diskussion.

Länkar:
Sandra Riomar (Göteborgs universitet)
Doreen Massey (Wikipedia)