Forskning ska vara en kamp för rättvisa

En bättre kontakt mellan forskare och den konkreta verkligheten efterlyser Juha Suoranta som är professor i vuxenpedagogik vid Tammerfors universitet.

 
Fågelboet som en metafor för bildning. Anna Renfors Fågelboet som en metafor för bildning.

Forskningen ska inte bolla med ord utan aktivt kämpa för jämlikhet och rättvisa, anser han. Suoranta har bland annat i sin blogg (avslutad 2016) behandlat ämnen som inte riktigt passat in i forskningens finrum och därmed har han också själv fått utstå en hel del kritik.

Suorantas senaste bok Taisteleva tutkimus (direkt översatt: Kämpande eller stridande forskning), som han skrivit tillsammans med samhällsforskaren Sanna Ryynänen, handlar om den kritiskt ställningstagande forskningsgrenen activist research/ rebellious research.

− Deltagande forskning är öppet ställningstagande och baserar sig på praktisk verksamhet. Den bygger på samarbete och solidaritet mellan alla människor och man deltar aktivt i kampen för rättvisa och jämlikhet, säger Suoranta.

Han ger inte mycket för den akademiska forskningen i vuxenpedagogik som han anser vara för det mesta alltför teoretisk.

− Högskoleforskning som svänger sig med onödiga teoretiska begrepp är dålig forskning.

Ingenting är så intressant, både forskningsmässigt och teoretiskt, som en välfungerande inlärningspraxis.

Suoranta ser på vuxenpedagogiken som ett sätt att organisera lärandet.

− Lärandet är i sin tur en del av all psykisk och samhällelig verksamhet. Det är dess värde. Speciellt vill jag betona vuxenpedagogikens uppgift att tjäna ett jämlikt och rättvist samhälle, säger Suoranta.

Alla med i inlärningsgemenskapen

Man kan säga att Suoranta lever som han lär. Han har genom både ord och handling visat på möjligheter att inkludera invandrare och asylsökande i Finland och därmed att utbildningen av asylsökande är ett viktigt arbetsfält inom vuxenpedagogiken.

I sin bok Piilottajan päiväkirja (direkt översatt: Gömmarens dagbok), som kom ut 2010, berättar han om sin kamp mot utvisningen av en asylsökande.

− Jag tänker mig att boken utgör ett slags parallell till lektorn vid Stockholms universitet, Shahram Khosravins självbiografiska bok ‘Illegal’ Traveller.

I sin pamflett Vastaanottokeskus (övers. Flyktingmottagningen), som utkom 2011, skriver Suoranta bland annat att den fria bildningen kunde ha en mycket synligare roll på mottagningscentralerna.  

− Inom den här forskningen frågar man inte efter en persons ”juridiska status”, det vill säga om hans eller hennes papper är i ordning, utan man bjuder personen med i inlärningsgemenskapen. Forskningen förenar människor – forskare och aktörer – över alla gränser till en kollektiv aktion för ett bättre samhälle och en bättre värld.

Hoppas på nordiskt intresse 

Suoranta beklagar att hans böcker inte har översatts till något nordiskt språk men han hoppas att det skulle finnas ett nordiskt intresse - och pengar - för hans senaste bok om ”kämpande forskning”.

− Jag tror att den innehåller mycket sådant som kunde hjälpa oss vuxenpedagoger att bedriva en forskning med hjälp av vilken man kan utveckla samhällelig verksamhet och kritiska förfaringssätt inom vuxnas lärande.

För tillfället skriver Suoranta en bok om den amerikanska sociologen C. Wright Mills (1916−1962) och hans tankar kring samhällsfrågor. Hans mest kända verk Den sociologiska visionen kom ut 1959.

− Mills var sin tids kämpande forskare och han framhöll att samhällsvetenskaperna kan hjälpa människorna att utveckla sin uppfattningsförmåga och vid behov förändra världen.

Läs mer