Forskning/artikler

 
Forskning/artikler Ane Cecilie Blichfeldt/ norden

Inventering av vetenskapliga texter

Ett angeläget område för Alfarådet är att få kunskap om den nordiska forskningen rörande vuxnas alfabetisering och lågutbildades utbildningssituation. Alfarådet har via ett utskick till universitet och högskolor, gjort en första inventering av vetenskapliga arbeten inom detta område. Vi avser att fortsätta inventeringen och att på sikt ge underlag för ett utvecklat samarbete på högskolenivå och skapandet av nya forskarnätverk. Alfarådet uppmanar därför alla som skrivit/skriver eller känner till något/några vetenskapliga arbeten att skicka information till ingrid.skeppstedt(ät)usos.su.se.

Danmark

Besyv Nr. 12. (2003). Temanummer om alfabetisering. Dansk Magisterforening

Juul, H. (2006). Fonologiske færdigheder og læseudvikling hos DU1-kursister. Projektrapport, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 50 sider. Offentliggjort på internettet:
PDF

Holm, L.: Hvilken vej ind i hvilken skriftlighed? : et studie af undervisning i skriftlighed i dansk som andetsprog for voksne: ph.d. afhandling / Lars Holm. - [Kbh.]: Danmarks Pædagogiske Universitet, 2004. - Ca. 320 sider

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Vejledning om modultestning. (2003). (s. 1-27).

Knudsen, L.: Analfabet og hvad så? : kommunikativ kompetence som fælles projekt / Lars Knudsen. - [Kbh.]: Akademisk, 2002. - 101 sider

Surland, M-L. (2007). Et udvidet læsebegreb – en vej till bedre læsning. En teoretisk og pædagogisk belysning af læsning gennem et empirisk casestudie af tre skoleelevers faglige læsning. Københavns universitet (in process).

Vedel, H. og Nielsen, G.Ø.: Alfabetisering i dansk som andetsprog. St.i dsa, ss. 237-305

Norge

Alver, V. & Lahaug, V.: Alfabetisering – mer enn å lære bogstavene. Novus Forlag. (1999)

Hvenekilde, A. m.fl. (1996). Alfa og Omega. (s. 11-25, 46-66 & 245-277).

Hvenekilde, A., & Alver, V., Bergander, E., Lahaug, V. & Midttun, K. (1996) Alfa och Omega. Om alfabetiseringsundervisning for voksne fra minoriteter. Oslo: Novus forlag

Sverige

OBS! En del av nedanstående artiklar kan laddas ned via adressen www.sfi.su.se/resursbanken (välj Ämne: Alfabetisering)

Andersson, K. & Niemi, P. (2005). Alfabetisering och svenskundervisning för andraspråkselever och vuxenstuderande med annat modersmål än svenska: en kvalitativ intervjuundersökning ur pedagogers perspektiv. C-uppsats, Utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Franker, Q. (1997). Alfabetisering – på vems villkor? I: Svenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn. (s. 87-100).

Franker,Q. (2007). Bildval i alfabetiseringsundervisning – en fråga om synsätt. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 9. Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet. (del av lic.avhandling)

Franker, Q. (2005). Alfabetiseringsundervisningen och vardagens krav på litteracitet. I: Lära och utvecklas tillsammans. Studiematerial. Kompetens utveckling för sfi-lärare. Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten för skolutveckling. http://www.sfi.su.se/ resursbanken/

Franker, Q. (2005). Bildspråk ur olika synvinklar - en problematisering av bilder i alfabetiseringsundervisning. I: Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten för skolutveckling. Lära och utvecklas tillsammans. Studiematerial. Kompetensutveckling för sfi-lärare. http://www.sfi.su.se/ resursbanken/

Franker,Q. (2004). Att utveckla litteracitet i vuxen ålder - alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I: Hyltenstam, K. och Lindberg, I. (red). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur

Franker,Q. (2003). Litteracitet- en fråga om demokrati och delaktighet. I: Besyv nr 12.2003. Andetsprogstilegnelse og Alfabetisering – et temanummer om spor 1. Köpenhamn: Dansk Magisterforening – sektion 45.

Franker, Q. (2003). Äntligen kan jag läsa. Om vuxna invandrares litteracitet i det svenska samhället. I: KRUT, Kritisk utbildningstidskrift, nr 108. 2003.

Franker, Q. (2000). Alfabetisering i Sverige – förutsättningar och möjligheter. I: Åhl (red) Svenskan i tiden – verklighet och visioner. Stockholm: HLS förlag

Franker, Q. (1997). Alfabetisering – på vems villkor. I: Andersson, A-B., Enström, I., Källström, R., & Nauclér, K. (red) Svenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn. Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet.

Franker, Q. (1994). Alfabetisering, analfabeters läs- och skrivinlärning. I: Skolverket: Referensmaterial i svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning.

Lenberg J. (1998). Förut var jag blind. En studie av invandrarkvinnors problem och möjligheter vid alfabetisering på svenska. Svenska som andraspråk C. Institutionen för Nordiska språk, Uppsala universitet.

Lundgren, B. (2002), Att som vuxen bli litterat på sitt andraspråk. I: Hauksdòttir, Auður (red), Forskning i nordiske som andet- og fremmedsprog. Reykjavík: Háskóli Ýslands.
s.295–314.

Lundgren, B. (2004). ”Jag har tio barn så jag behöver inte bekymra mig om min ålderdom” – om skolans möjligheter att skapa förståelse. I: Thorson, Staffan (red), Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Göteborg: Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. s. 123–139.

Lundgren, B. (2004). To work with an interpreter. I: Frånberg, Gun-Marie och Ladson-Billings, Gloria (red), Teacher Education and International Collaboration; its strength and challenges. Umeå: Umeå universitet. s. 127–144.

Lundgren, B. (2005). Skolan i livet — Livet i skolan. Några illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk. Akademisk avhandling, Umeå: Umeå universitet (in process)

Lundgren, B. (2002). Är det möjligt att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk?. I: Kritisk utbildningstidskrift, KRUT. Temanummer Analfabeter nr 108 (4/2002). s. 46–55.

Lundgren, B. (2006). Analfabetism som stigma. I: Invandrare och Minoriteter nr 1 (2006).
s. 39-41.

Mörnerud, E. (2004). Modersmålsbaserad alfabetisering i Sverige: Studie i alfabetisering och tvåspråkighet. D-uppsats, Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Pettersson, K. (2003). Är alfabetisering effektivt?: en undersökning i Malmö stad. C-uppsats, Socialhögskolan, Lunds universitet.

Rydén, I-L. (2005). Litteracitet och sociala nätverk – ur ett andraspråksperspektiv. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 10. Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet.

Skeppstedt, I. (2002). ”Det finns många blommor i blommigt tyg” En studie om språklig medvetenhet hos kortutbildade vuxna andraspråksinlärare. D-uppsats, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

Taha, N. (2008). Olika faktorers inverkan på språkutvecklingen vid alfabetisering av en sfi-elev: - En longitudinell och kvaltitativ studie om hur en illitterat somalisk tonårig flicka anpassar sig till läsandets värld. D-uppsats, Institutionen för humaniora, Växjö universitet.

Almedalen i Visby
Almedalen i Visby, Foto: Johannes Jansson /norden.org