Forskningens kår innen voksenopplæringsfeltet i Norge

 

NTNU er Norges nest største universitet, lokalisert i Trondheim by midt i landet, I 2004 fikk NTNU en hel forskningsavdeling overført fra VOX, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. I alt dreide det seg om 16 stillinger.
I virksomhetsbeskrivelsen til NTNU ViLL, heter det: ViLL skal være et ledende, kritisk kunnskapsmiljø for forskning og undervisning om voksne i et livslangt læringsperspektiv. Enhetens visjon er å vinne, forvalte og formidle kunnskap om hvilke faktorer som hemmer eller fremmer kvalitet i voksnes læring. NTNU ViLL tar mål av seg til å bli en sentral bidragsyter internasjonalt og nasjonalt.
Dr.scient Ragnhild Lofthus er avtroppende avdelingsdirektør. Hun forteller om et forskningsmiljø med vind i seilene og god utvikling de senere år. I 1976 ble Norsk voksenpedagogisk institutt etablert. I 2001 ble de slått sammen med 2 andre enheter innen voksenopplæringssektoren i Norge. Til sammen utgjorde de den nye regjeringsoppnevnte etaten som i dag heter Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Dette var en ordning som varte frem til 2004, hvor forskningsavdelingen i Vox som nevnt gikk over til NTNU.

Forskningsrettet

-Vi har hatt en god faglig utvikling disse siste 6 årene, sier Lofthus. Her har det vært mye fokus på å heve forskningskvaliteten i vårt arbeide. Det har blant annet medført at vi har gått fra å være primært utredningsrettet, til å være mer forskningsrettet. Vi har satset på vitenskapelighet for å få de kvaliteter som behøves for at vi skal fremskaffe bedre forskningsresultater. Et håndfast bevis på dette er det faktum at siden 2001 har hele 6 personer disputert til doktorgrad i denne enheten, sier hun.
-Opprinnelig har den norske forskningsinnsatsen innen voksenopplæringsfeltet, vært opptatt av formell opplæring innenfor utdanningssystemet. Nå er vi like mye opptatt av all den uformelle læringen som skjer rundt om i landet. Disse to henger nøye sammen, og vi trenger begge deler. Vi ser blant annet et arbeidsliv i voldsom utvikling som medfører store kompetanseutfordringer for de ansatte. Kompetanseutviklingen skjer også gjennom uformelle læringsprosesser på arbeidsplassen, i et livslangt læringsløp.
Vi satser også mer på tverrfaglighet. Det er ikke bare pedagoger som arbeider her, men også andre samfunnsvitere, humanister og realister. Å arbeide i tverrfaglige forskningsprosjekter er en arbeidsform som tillegges stor vekt her hos oss, sier Lofthus.

Oppdragsbasert forskning

Et dominerende trekk blant forskningsmijøene i Norge de siste 20 årene, har vært at mer og mer av forskningen skal finansieres av eksterne oppdragsgivere. Forskning innen voksenopplæringssektoren har på langt nær det samme kommersielle potensial som andre forskningsområder. Derfor er dette en stor utfordring for NTNU ViLL. Men det dukker stadig opp prosjekter, stipender og annet fra departement, forskningsråd, utdanningsdirektoratet og andre, som gjør dette mulig.
-Innen 2010 har vi satt mål av oss til å bli et ordinært universitetsinstitutt ved NTNU.
Dette betyr at vi i tillegg til å drive med forskning også skal undervise innen feltet.
Vi arbeider derfor med å opprette et to-årig masterprogram innen området Voksne i læring. Dette studiet vil starte opp i 2008. Ved universitet i Tromsø, har de et mastergradstilbud i voksenpedagogikk, men det er et påbygningskurs.
Vårt tilbud vil være for de som ønsker å ta en mastergrad som kan brukes til praktisk arbeid med voksenopplæring, eller som utgangspunkt for en forskerkarriere.
Vi ønsker å rekruttere flere til dette forskingsfeltet. I den anledning kommer vi i nærmeste framtid til å utlyse noen nye stillinger, blant annet et professorat, og to førsteamanuensisstillinger. Dette viser at NTNU satser seriøst på dette feltet i tiden som kommer, sier den avtroppende avdelingsdirektøren.