Förslag för att stärka läraryrket

Det är lärarens yrkesskicklighet och undervisningens kvalitet som ytterst avgör hur mycket kunskaper eleverna får med sig. Läraryrket är ett viktigt yrke. Staten, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund har samlats och diskuterat följande ett antal förslag för att stärka läraryrket:

 

Höjda lärarlöner och karriärtjänster, Minskad administration, Legitimation och behörighet, Högre antagningskrav för behörighet till bl.a. lärarutbildningen, Lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen, Didaktiken måste stärkas, Övningsskolor inrättas för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU), VFU bör utvecklas också vad avser uppföljning, bedömning och prövning av lärarstudenter, Introduktionsåret utvecklas, Ett skolforskningsinstitut inrättas.
  
 Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/16839/a/218601 
 E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se