Förslag till reformer i statsfinansieringen för folkbildningen

 

Förslagen ingår i en promemoria som getts ut av underministeriet och förberetts av en arbetsgrupp bestående av representanterna för folkbildningen och för ministeriet. Arbetsgruppen har utgått ifrån folkbildningens växande betydelse i att stärka det livslånga lärandet, jämlikheten och medborgarsamhället samt att trygga en tillräcklig och stabil statlig finansiering de kommande åren.

Sammandrag av arbetsgruppens förslag på svenska ingår i promemoria (s. 5): www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr12.pdf?lang=fi