Förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux)

 
Antalet studieplatser inom yrkeshögskolan blir fler genom att helårsplatserna ökas med 1000 år 2009, 2000 år 2010 och 1 000 år 2011.
Antalet studieplatser inom yrkesvux blir fler genom att platserna ökas med 3 200 år 2009, 3 900 år 2010 och 1 600 år 2011. De tillkommande platserna ska svara mot faktiska behov på arbetsmarknaden. En del av satsningen riktas till utbildning i svenska kopplat till yrkeskurserna.
För att stimulera fler att söka en utbildning i yrkesvux kommer de som är över 25 år att få möjlighet att erhålla det högre bidraget i studiestödet under 2009 och 2010, om de saknar slutbetyg.
www.regeringen.se/content/1/c6/11/70/36/d1380200.pdf