Fortbildning för matematiklärare

 

Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och för att ge dem professionellt stöd genom matematikhandledare. Syftet med dessa insatser, det så kallade matematiklyftet, är att öka elevers måluppfyllelse i matematik. Fortbildningsinsatsen pågår från och med höstterminen 2012 till och med den 30 juni 2016.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/15652/a/193330