Fortsatt stor fokus på kompetansepolitikk i Norge

Arbeidet med kompetansereform, integreringsstrategi og inkluderingsdugnad videreføres i forslaget til Statsbudsjett
fra Den norske regjering i begynnelsen av oktober.

 

Reformen «Lære hele livet» styrkes med 112 millioner kroner. Over 300 millioner kroner bevilges til reformen i 2020.

Bakgrunnen er at stadig færre jobber krever liten eller ingen formell kompetanse. I tillegg krever den teknologiske utviklingen nye typer kompetanse, og mange bedrifter sliter med å få tak i ansatte med den kompetansen de har behov for.  

Regjeringen foreslår:

  • 30 millioner kroner til å etablere et kompetanseprogram, med en total ramme på 97 millioner kroner i 2020. 15 millioner kroner av økningen vil gå til programmer for bransjer som er særlig utsatt for omstilling. Bransjeprogrammene for bygg og industri videreføres som tiltak under dette Kompetanseprogrammet. Det samme gjelder bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor. I tillegg er partene i arbeidslivet invitert til å komme med forslag til en tredje bransje slik at programmet blir utvidet. 
  • 10 millioner kroner til tiltak for ungdom mellom 16 og 24 år som har falt ut av videregående opplæring.
  • 41 millioner kroner til Lånekassen for å gjøre støtteordningen for utdanning mer tilpasset voksne som ønsker å kombinere utdanning med arbeid og familie.
  • 5 millioner kroner til å opprette 100 nye studieplasser i høyere, yrkesfaglig utdanning.
  • 36,1 millioner kroner til opptrapping av en pilot i videreutdanningstilbud.

Integreringsløftet

I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen nærmere 320 millioner kroner til tiltak som skal bidra til integrering. Et av tiltakene vil være en tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Regjeringen ønsker  også at det opprettes flere kombinasjonsklasser der flere elever kan få hjelp til å fullføre og bestå videregående. I tillegg ønsker de å styrke kompetansen til lærere som underviser i norskopplæring for voksne. 

Inkluderingsdugnad

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen under inkluderingsdugnaden med rundt 50 millioner kroner i 2020. Tiltakene skal blant annet bidra til at arbeidsgivere kan ansette flere personer med nedsatt arbeidsevne eller hull i cv-en. Et annet forslag er å øke bevilgningene til arbeidsmarkedstiltaket individuell jobbstøtte (IPS) og til ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet.