Framgångsfaktorer för att möta utmaningar

 

Under de första tio åren på 2000-talet genomgick Norden två djupa lågkonjunkturer. År 2012 är vi inne i en eurokris som vi ännu inte riktigt ser lösningen på. Sammantaget har samhällsekonomi och arbetsliv under en relativt kort tid gått igenom flera omfattande omstruktureringar som lett till förändrade livsvillkor för många människor, samhällen och regioner. Den största utmaningen utgör förmodligen den ökade arbetslösheten, särskilt bland ungdomar och utrikesfödda. Arbetslöshet undergräver på sikt samhällsekonomin, men riskerar också att skapa ett utanförskap bland individer och grupper som i sin tur kan få långtgående konsekvenser för förutsättningarna för ett tryggt nordiskt välfärdssamhälle.

Utbildning och kompetens

Samtliga nordiska länder bygger sitt samhälle och sin ekonomi på kunskapsintensiva näringar. Den arbetskraftsintensiva produktionen har antingen rationaliserats eller flyttats till lågkostnadsländer. För att hänga med i den globala konkurrensen krävs en allt mer kvalificerad och välutbildad arbetskraft.
När omfattande omstruktureringar slår till som följd av oväntad lågkonjunktur eller instabilitet i samhällsekonomin, blir det därför naturligt att försöka hantera omställningen genom att initiera och genomföra omfattande utbildningsprogram.

Mer eller mindre framgångsrika satsningar

I Norden har vi en relativt lång erfarenhet av vuxenutbildning, vilket gjort det enklare att använda utbildning som verktyg för omställningar på arbetsmarknaden. Man har kunnat använda befintliga institutioner och strukturer för att snabbt komma igång med nationella och omfattande program. Men med en kritisk blick kan vi konstatera att trots erfarenhet, kunskap och god infrastruktur för utbildning verkar inte alla satsningar nå förväntade resultat.
Eftersom de utmaningar vi ställs inför i framtidens nordiska samhälle inte kommer att bli färre eller minska i komplexitet, är det viktigt att insatserna är så effektiva och framgångsrika som möjligt. Så, vad är det som gör att en del satsningar verkar ha bättre effekt och leda till mer hållbara resultat än andra?

NVL:s Kompetensprojekt

För att besvara frågan genomförde NVL åren 2009-2012 Kompetensprojektet, där man gav en forskargrupp i uppdrag att analysera ett trettiotal framgångsrika nordiska utbildningsprogram. Arbetet resulterade i en utförlig analys och sammanfattning av åtta enskilt avgörande faktorer för framgång i utbildningsprojekt som visat hållbara och relevanta resultat och effekter.
I maj 2012 publicerades forskargruppens rapport, där varje enskild framgångsfaktor presenteras ur såväl ett praktiskt som teoretiskt perspektiv och med kopplingar till aktuell och relevant forskning. Tillsammans med forskarrapporten publicerades också en mindre skrift där enbart de åtta framgångsfaktorerna presenteras på ett översiktligt och sammanfattande sätt. Båda publikationerna finns i tryckt format och som nedladdningsbar pdf, se länk nedan.

Nordiska styrkefaktorer

Det är intressant att konstatera att de flesta av de framgångsfaktorer som identifierats i forskarrapporten förstärks av det som kännetecknar värdegrunderna i det nordiska välfärdssamhället. Till exempel underlättar värderingar som inkludering, socialt kapital och jämställdhet (vilka brukar lyftas fram som nordiska styrkefaktorer) införandet av framgångsfaktorn ”nätverkande” i ett utbildningsprogram. I forskarrapporten fördjupas diskussionen kring hur de nordiska styrkefaktorerna kan kopplas till förmågan och förutsättningarna att utveckla och genomföra framgångsrika utbildningsprogram.

Fler framgångsrika utbildningsprogram

Genom Kompetensprojektet finns nu ett användbart kunskapsunderlag för dem som är involverade i att utforma, genomföra och/eller finansiera utbildningsprojekt med sikte på att möta utmaningar i samhälle och arbetsliv. Genom att använda sig av forskarrapporten kan man reflektera över hur väl projekten tar hänsyn till de olika framgångsfaktorerna.
I bästa fall kan man få ett kvitto på att projektet redan bygger på de faktorer som är relevanta, eller så får man insikt i hur projektets design kan förändras för att öka möjligheterna till framgångsrika resultat. Med resultatet att fler utbildningssatsningar blir riktigt framgångsrika!
Under hösten 2012 och våren 2013 genomförs nationella seminarier där forskarrapporten och de åtta framgångsfaktorerna presenteras och diskuteras. Program för seminarierna kommer att presenteras inom kort.

Länkar:
NVL:s Kompetensprojekt: HTML
”Analysis of Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Defining the success factors”: PDF
8 framgångsfaktorer: PDF

Publicerat 22.8.2012