Fremtidens kompetanser og turismen på Island

̶ I nåtidens samfunn opplever vi omfattende og raske forandringer, blant annet på grunn av globaliseringen, teknisk og demografisk utvikling. Dette medfører diverse utfordringer for økt kompetanseutvikling i og for arbeidslivet.

 
Foto: Unsplash.com Foto: Unsplash.com

På en av de siste dagene av sommeren 2018, da det ble satt ny rekord for antall regndager i Reykjavik, møter DialogWeb María Guðmundsdóttir. Vi møtes i anledning av at Maria er den ene av Islands representanter i et nytt NVL nettverk om kompetanse i arbeidslivet og publisering av en rapport med prognose for fremtidens behov for kompetanse på arbeidsmarkedet. 

María er leder for utdanning hos SAF, turistnæringens forbund på Island, der hun har ansvaret for organisering av etter- og videreutdanning av voksne i bransjen. María er styreleder for Turismens kompetansesenter, hvis hovedformål er utvikling av kompetanse i turistnæringen på Island. 

Nytt NVL nettverk om kompetanseutvikling

María blir sammen med Sveinn Aðalsteinsson, direktør for Arbeidslivets opplæringssenter, Islands representant i et nytt NVL nettverk om kompetanseutvikling. Målet for det nye nettverket er å finne ut hvordan nye utfordringer som globalisering, digital og teknologisk utvikling og demografiske forandringer, kan møtes med nye og varierte metoder for utdanning og samarbeid mellom ulike bransjer. Nettverket skal ha særskilt fokus på kompetanseutvikling i og for arbeidslivet. Målet er at nettverket vil bestå av representanter fra partene i arbeidslivet, både arbeidsgiver- og lønnsmottakerorganisasjonene i hvert av de fem nordiske landene.

Hvorfor er du interessert i å delta i det nye nettverket? 

maria.jpg   -  I nåtidens samfunn opplever vi omfattende og raske forandringer, blant annet på grunn av globaliseringen, teknisk og demografisk utvikling. Dette medfører diverse utfordringer for økt kompetanseutvikling i og for arbeidslivet. Jeg har arbeidet innen turismen de siste 30 årene og i utdanning for bransjen de siste 12 årene. I denne raskt voksende bransjen på Island er det veldig viktig å sørge for at den kompetansen som trengs er utviklet på arbeidslivets vilkår og forutsetninger, sier María.  

Hvilke forventninger har du til det nordiske samarbeidet?

- Jeg forventer at jeg i mitt arbeid vil kunne dra nytte av deltakelsen i et nettverk hvor deltakere fra andre nordiske land formidler sine erfaringer og kunnskap om å styrke kompetansen i arbeidslivet, både hva angår idegrunnlag og metodologi. 

 ̶  Jeg håper også at jeg kan bidra til arbeidet. Jeg har betydelig erfaring med kommunikasjon med virksomhetene og utdanningsaktører de siste årene og jeg ønsker også å formidle våre erfaringer og interesser i Turistnæringens kompetansesenter. Der legger vi stor vekt på tverrfaglig samarbeid mellom virksomheter innenfor turisme, utdanningsaktører og departement sier María

Ny kompetanse kreves

- Vi på Island står som de andre nordiske landene overfor de nevnte utfordringene. Fremtidens arbeidsliv trenger oppdatert arbeidskraft, og med det som utgangspunkt har en ekspertgruppe med representanter fra Islands statistikk, Islands arbeidsmarkedsetat, Islands LO og Islands hovedorganisasjon i samarbeid med Cedefop, Europeisk senter for utvikling av yrkesrettet utdanning skrevet en rapport med prognose for arbeidsmarkedets behov for kompetanse, sier Maria. 

Hva er målet med slike prognoser?

 ̶  I rapporten står at formålet er å bistå beslutningstakere, interessenter på arbeidsmarkedet, samt individer med å treffe gode beslutninger om utdanning og kompetanseutvikling. Og på den måten bidra til et mer effektivt arbeidsliv og øke Islands konkurransefortrinn på det globale markedet. Det kan hevdes at kompetanse er en veldig viktig faktor i økonomien og at beslutninger som angår individets kompetanse påvirker fremtidens velferd, sier María. 

Rapporten vekker oppsikt

-  Rapporten er også et viktig bidrag til forståelse av at vi bør ikke bare fokusere på den formelle utdanningen de ansatte har, men se til at utdanning og ferdigheter møter arbeidslivets behov og passer for aktuelle oppgaver på arbeidsmarkedet. Siden bankkrisen i 2008 har utviklingen ført til økende mismatch mellom utdanning og sysselsetting på arbeidsmarkedet. Dette betyr at individer ansettes i stillinger de er enten overkvalifiserte eller som krever ferdigheter som de ikke har, fortsetter Maria.

Universitetsutdanning ikke alltid svaret

 ̶ Vi må tenke på at stillingen for de som har universitetsutdanning på arbeidsmarkedet er forverret i løpet av de siste årene, til tross for at det på Island er et bredt tilbud av universitetsutdanninger. Innholdet i universitetsutdanningene svarer imidlertid ikke nødvendigvis til de jobbene som blir til på arbeidsmarkedet på Island, sier María.

Turistbransjen satser på økt kvalitet

Turismen på Island har vært i kraftig vekst det siste tiåret. Interessenter og myndighetene har forent kreftene for å øke kvaliteten. Ett skritt mot dette målet er opprettelsen av Turismens kompetansesenter og utvikling av strategi for bransjen. En av syv nøkkelsatsninger dreier seg om kompetanse og kvalitet som ikke bare har innflytelse på verdiskaping og virksomheters lønnsomhet men også på turistens opplevelse og Islands omtale som turistland. 

Det blir interessant å følge med arbeidet i Turismens kompetansesenter på Island. NVLs nettverk om kompetanseutvikling i og for arbeidslivet holder første møte høsten 2018 og forventes å arbeide videre i 2019.

Læs rapporten her: Færniþörf á vinnumarkaði (på islandsk)