Frokostmøte om innvandrernes utdanning

 

Det første frokostmøtet var fredag den 5. april i Reykjavik. Overskriften for møtet var: Målrettet studie- og yrkesveiledning – en bro mellom grunnskole og videregående skole, Muligheter til å sikre innvandrerne tilgang til variert videregående opplæring og motarbeide drop-out. 
De neste møtene blir som følger:
3. mai – Fungerende tospråklighet – undervisning i islandsk for elever med islandsk som andre språk og morsmålsundervisning for elver med utenlandsk bakgrunn.
31. mai – Innvandrere med kort formell utdanning.
3. juni – Plattform for samråd mellom undervisningsveiledere på alle skoletrinn.

Det vil være mulig å følge alle møtene på Internett: 
www.samband.is/um-okkur/bein-utsending/ 
Opptak fra første møtet er tilgjengelig på:
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7566