Færre elever i den videregående skolen

 
Rundt 27.300 elever var registrerte i den videregående skolen og knapt 19.900 i universiteter.  At det er blitt færre i den videregående skolene forklares først og fremst av redusering av fjernundervisning og aftenskole for voksne. Kvinner er fremdeles i flertall på begge skoletrinn, andelen er 56 mot 44. Nesten to tredje deler av elevene i den videregående skolen tar boklig lærdom mot en tredje del som tar yrkesfaglig utdanning.